ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19.ΙIΙ.1965

49-chronia-prin-amp-8230-19-iii-1965-2012709

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Μόσχα, 18.– Η σημερινή ημέρα αποτελεί πλέον ένα ακόμη ιστορικόν σταθμόν εις τας κατακτήσεις του ανθρώπου, διότι κατ’ αυτήν επετεύχθη ο άνθρωπος να κινηθή ελεύθερος εις το Διάστημα, πραγματοποιηθέντος ούτω ενός ακόμη εκ των ονείρων της ανθρωπότητος, τα οποία ευρίσκονται εις την περιοχήν της φαντασίας. Χωρίς καμμίαν προαναγγελίαν εξετοξεύθη την 10ην πρωινήν ώραν Μόσχας από το Μπαϊκονούρ της Κεντρικής Ασίας το διαστημόπλοιον «Βοσχόντ 2» με δύο αστροναύτας, ο εις εκ των οποίων, κατά την δευτέραν διαδρομήν πέριξ της Γης, εξήλθε του θαλαμίσκου και εκινήθη έξω αυτού και μέχρις αποστάσεως 5 μέτρων επί 10 λεπτά της ώρας. Το όλον εγχείρημα μετεδόθη διά της τηλεοράσεως εις επιγείους σταθμούς. Αι αντιδράσεις εις όλον τον κόσμον υπήρξαν ευνοϊκαί, μολονότι το ρωσικόν επίτευγμα έφερε και πάλιν εις το μέσον τον ρωσοαμερικανικόν ανταγωνισμόν και το ζήτημα του προβαδίσματος εις την κατάκτησιν του Διαστήματος. […] Το πλήρωμα του «Βάσχοντ 2» αποτελείται από τον συνταγματάρχην Πάβελ Μπελάγιεφ, κυβερνήτην του σκάφους και τον αντισυνταγματάρχην Αλεξέι Λεόνωφ, δεύτερον πιλότον. Ο Λεόνωφ την 11.30 ώραν Μόσχας εξήλθεν εις το Διάστημα με ειδικόν σκάφανδρον, εφοδιασμένον με αυτόνομον σύστημα εξασφαλίζον τους όρους ζωής, απεμακρύνθη του σκάφους εις απόστασιν 5 περίπου μέτρων, ενήργησε τας προβλεπομένας ερεύνας και παρατηρήσεις και επέστρεψε σώος και αβλαβής εις το σκάφος.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΦΑΡΟΥΚ: Ρώμη, 18.– Ο τέως βασιλεύς της Αιγύπτου Φαρούκ απέθανε τας πρώτας πρωινάς ώρας της σήμερον εις το νοσοκομείον εις ηλικίαν 45 ετών. Ο Φαρούκ κατελήφθη χθες την νύκτα υπό αδιαθεσίας εις το εστιατόριον «Ιλ ντε Φράνς», κείμενον επί της Αυρηλιανής οδού έξωθι της Ρώμης, όπου εγευμάτιζε μετά γυναικός, της οποίας δεν απεκαλύφθη το όνομα. […] Ο τέως βασιλεύς της Αιγύπτου είχε καταστή γνωστός εις τους κύκλους της «Ντόλτσε Βίτα» της βία Βένετο, όπου εσύχναζεν μετά την εξορίαν του.