ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 23.ΙIΙ.1965

49-chronia-prin-amp-8230-23-iii-1965-2012984

ΝΙΚΟΛΑΪ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ: Βουκουρέστιον, 22.– Ο κ. Νικολάι Σεοζέσκου (sic) εξελέγη σήμερον ομοφώνως πρώτος γραμματεύς της κεντρικής επιτροπής του ρουμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, διαδεχόμενος τον αποθανόντα πρόεδρον της Ρουμανίας Γκεοργκίου Ντεζ. Ο κ. Σεοζέσκου, ηλικίας 47 ετών, ήτο δεύτερος γραμματεύς του κόμματος και μέλος του Πολιτμπυρώ.

ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Λευκωσία, 22.– Χάσμα απόψεων μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής Κυβερνήσεως (Γεώργιος Παπανδρέου και Μακάριος) διεπιστώθη κατά τας συνομιλίας του αφιχθέντος αιφνιδίως χθες ενταύθα Ελληνος υπουργού Αμύνης κ. Πέτρου Γαρουφαλιά. Αι συνομιλίαι, αι οποίαι περιεβλήθησαν από πυκνόν πέπλον μυστικότητος και διεξήχθησαν εντός ηλεκτρισμένης ατμοσφαίρας, παρετάθησαν επί 15 ώρας, με ολοήμερον σχεδόν έκτακτον σημερινήν συνεδρίασιν του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά τον τερματισμόν των σημερινών συσκέψεων, την 10ην νυκτερινήν, ουδεμία δήλωσις εγένετο και εις τας ερωτήσεις των δημοσιογράφων εδίδετο η στερεότυπος απάντησις: «Ουδέν προς ανακοίνωσιν.»

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πληροφορίαι εκ Βιέννης αναφέρουν ότι ο Ελλην αρχιμουσικός κ. Θ. Βαβαγιάννης διηύθυνε χθες εις την εκεί μεγάλην αίθουσαν συναυλιών του «Μιούζικ – Φεράιν» την γνωστήν αυστριακήν ορχήστραν των Κύνστλερ, με έργα: «Συμφωνία αρ. 2» του Μποροντίν, «Κοντσέρτο για πιάνο» του Σοστακόβιτς και «Συμφωνία αρ. 4» του Μπραμς. Η συναυλία εσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ο κ. Βαβαγιάννης ανεκλήθη επανειλημμένως υπό του χειροκροτούντος ακροατηρίου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΣΕΦΕΡΗΝ: Υπό της Τάξεως Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών προετάθη εις την ολομέλειαν αυτής η προκήρυξις τριών ακόμη εδρών: Ιστορίας, Τέχνης και Βυζαντινής Λογοτεχνίας. Αναμένεται εν τω μεταξύ, η έγγραφος αποδοχή υπό του ποιητού κ. Γ. Σεφέρη της υποψηφιότητός του, που ετέθη προ ημερών υπό των ακαδημαϊκών κ.κ. Γ. Αθανασιάδη – Νόβα, Ηλ. Βενέζη και Α. Ορλάνδου.