ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»… 29.VI.1965

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ενώπιον δεινού διλήμματος ετέθη κατά το τελευταίον 48ωρον ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως [Γεώργιος Παπανδρέου]: Να προχωρήση εις εσπευσμένην αντικατάστασιν της ηγεσίας του στρατεύματος, διακινδυνεύων, κατά τας απόψεις και των φιλικών του εφημερίδων, το ενδεχόμενον διαφωνίας του με το Στέμμα και υποβολής παραιτήσεως ή να χειρισθή, όπως επιθυμεί, με προσοχήν τα λεπτότατα αυτά θέματα, οπότε, όμως, η οξυτάτη ενδοκομματική αντίδρασις αναμένεται ότι θα καταστή έτι εντονωτέρα. Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου αντέδρασεν εις τας πιέσεις και τας απειλάς, αι οποίαι προέρχονται τόσον εκ της αριστεράς του Κέντρου και της άκρας αριστεράς, όσον και εκ της ομάδος του υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκδηλώνων την πρόθεσιν να μη προχωρήση εις ενεργείας, υπό πίεσιν, και καλύπτων ασθενώς τον υπουργόν Εθνικής Αμύνης κ. Πέτρον Γαρουφαλιάν. Είναι αμφίβολον, εν τούτοις, αν ο κ. πρωθυπουργός θα δυνηθή να εμμείνη εις την γραμμήν αυτήν. Η υποτροπή της εσωτερικής κρίσεως, η οποία συνταράσσει την Ενωσιν Κέντρου είναι βαρεία και, εις το πλαίσιον αυτό, η νέα εκδήλωσις της αναζωπυρηθείσης διαμάχης μεταξύ των κ.κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Ανδρέα Παπανδρέου –το δημοσιογραφικόν όργανον του υπουργού Οικονομικών (εφημερίς «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα) εζήτησεν την απομάκρυνσιν του υπουργού αναπληρωτού Συντονισμού διά την ανάμειξίν του εις τον ΑΣΠΙΔΑ– δεν αποτελεί το ολιγώτερον σημαντικόν στοιχείον.

ΠΡΟ ΩΔΙΝΩΝ: Κέρκυρα, 28.– Σήμερον και περί ώραν 8.30 μ.μ. η Βασίλισσα Αννα-Μαρία κατελήφθη υπό των ωδίνων του τοκετού. Ο Βασιλεύς, η Βασίλισσα, η Βασίλισσα-Μήτηρ Φρειδερίκη και η Βασίλισσα της Δανίας Ινγκριντ εξήλθον την 6ην μ.μ. εις περίπατον και περί την 7.30 μ.μ. επέστρεψαν εις τα ανάκτορα του Μον Ρεπό. Ακολούθως, ο Βασιλεύς μετέβη εις το ξενοδοχείον «Κορφού Παλάς», όπου συνήντησε τους ιατρούς κ.κ. Δοξιάδην και Κουτήφαρην οι οποίοι μετ’ ολίγον ανεχώρησαν διά τα ανάκτορα Μόν Ρεπό. Την 2αν μεταμεσονύκτιον εξήλθε των ανακτόρων ο ιατρός κ. Θ. Δοξιάδης και εδήλωσεν […] ότι οι ιατροί απεφάσισαν να αφήσουν την Βασίλισσαν να κοιμηθή.

«ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ» ΑΠΟ ΜΙΝΩΤΗ: Τα Επιδαύρια 1965 ήρχισαν προχθές Κυριακήν, με παράστασιν της τραγωδίας «Αγαμέμνων» του Αισχύλου. […].