ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22-VII-1965

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ: Με την χρησιμοποίησιν των πλέον μαχητικών ομάδων των «Λαμπράκηδων» και με την σύμπραξιν ελαχίστων εκ των «ευγενών νέων» της νεολαίας του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, το κέντρον της πρωτευούσης παρεδόθη χθες επί ένα πεντάωρον εις την οχλοκρατίαν. Η σύγκρουσις με τας αστυνομικάς δυνάμεις, λόγω των βιαιοπραγιών που επηκολούθησαν (θραύσεις προθηκών καταστημάτων, πυρπολήσεις αυτοκινήτων και καταστροφή περιπτέρων) υπήρξε σφοδρά, εξελιχθείσα αργότερον εις «κλεφτοπόλεμον», που συνεχίσθη μέχρι και πέραν του μεσονυκτίου. Ο απολογισμός των αιματηρών επεισοδίων είναι ένας νεκρός εκ διασείσεως, κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν, ο φοιτητής Σωτήριος Πετρούλιας [ορθόν Πέτρουλας], και περί τους 150 τραυματίαι, αστυνομικοί και ιδιώται. Εκ των τραυματισθέντων, περισσότεροι των 80, έχουν τραυματισθή σοβαρώς. Οι συλληφθέντες ανέρχονται εις 300. […] Οι φοιτηταί εκράτουν πλακάτ με τα γνωστά συνθήματα «δημοψήφισμα», «κάτω οι προδότες», «κάτω η χούντα» κ.λπ.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑΡΧΑΣ: Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Σταύρος Κωστόπουλος, θα έχη σήμερον την πρωίαν ενημερωτικάς συνεργασίας μετά των διοικητών των Σωμάτων Στρατού, τρίτου, δευτέρου και πρώτου αντιστρατήγων Κ. Τσολάκα, Π. Λίβα και Γ. Σπαντιδάκη, τους οποίους εκάλεσεν από τας έδρας των ειδικώς προς τούτο. Ο κ. Κωστόπουλος συνειργάσθη επίσης μετά του διοικητού της Στρατιάς αντιστρατήγου Γ. Γουλγουντζή.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΣΠΙΔΑ»: Ο διενεργών την τακτικήν ανάκρισιν επί της υποθέσεως της παραστρατιωτικής οργανώσεως «ΑΣΠΙΔΑ», εκάλεσε χθες και έλαβε τας απολογίας τριών λοχαγών […] μεταξύ των οποίων και του Ε. Κουφαλιτάκη και διέταξεν την προφυλάκισίν των. Κατόπιν τούτου, ο αριθμός των προφυλακισθέντων […] αναβιβάζεται εις οκτώ. […] Οι προηγουμένως προφυλακισθέντες είναι οι λοχαγοί Α. Μπουλούκος, Ι. Θεοδοσίου, Γ. Δαμηλάκος, Λ. Κεπενός και Παπαγεωργόπουλος.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β’: Τι επέτυχε μέχρι σήμερον η προσπάθεια αποκρυπτογραφήσεως των κειμένων της Γραμμικής γραφής Β΄. Οι καθηγηταί Τζών Τσάντγουϊκ και Εμμετ Μπέννετ αναπτύσσουν τα επιτεύγματα των ειδικών επιστημόνων εις τον συντάκτην της «Καθημερινής» κ. Μ. Παρασκευαΐδην.