ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 23-VII-1965

ΕΝΟΨΕΙ ΚΗΔΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑ: Ο φονευθείς κατά τα προχθεσινά επεισόδια φοιτητής Σωτ. Πέτρουλας, κηδεύεται την 11ην π.μ. Σήμερον από την Μητρόπολιν των Αθηνών. […] Η αστυνομία έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αντιμετώπισιν κινδύνου διασαλεύσεως της τάξεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ: Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Σταύρος Κωστόπουλος εδέχθη χθες αλληλοδιαδόχως τους αφιχθέντας εις Αθήνας διοικητάς των σωμάτων στρατού, τρίτου, δευτέρου και πρώτου, αντιστρατήγους Κ. Τσολάκαν, Π. Λίβαν και Γ. Σπαντιδάκην, εις ενημερωτικάς συνεργασίας. Ο κ. Κωστόπουλος συνέστησεν εις τους σωματάρχας πίστιν και αφoσίωσιν εις τον όρκον των και τον Βασιλέα, ηυξημένην προσοχήν λόγω των κρισίμων ημερών τας οποίας διέρχεται το έθνος και αποχήν από πάσης μορφής πολιτικής αναμίξεως. Ολίγον βραδύτερον συνεκροτήθη σύσκεψις υπό την προεδρίαν του αρχηγού του ΓΕΣ αντιστρατήγου Ι. Γεννηματά, εις την οποίαν, πλην των σωματαρχών, μετάσχον ο γενικός επιθεωρητής στρατού Α. Σιαπκαράς, οι α’ και β’ υπαρχηγοί ΓΕΣ, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ και ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ: Τα τμήματα στρατού, τα οποία χθες την πρωίαν είχον προωθηθή εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον, μετέσχον δοκιμής μεγάλης στρατιωτικής τελετής, η οποία θα γίνη περί τας αρχάς του προσεχούς μηνός επ’ ευκαιρία της ενταύθα αφίξεως ομογενών Αχέπανς.

ΔΙΑΜΑΧΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ: (Επιστολή του αρχισυντάκτου της «Κ» Αιμιλίου Χουρμουζίου): «Αγαπητή ‘’Καθημερινή’’, Ο κ. Ε. [αύγγελος], α υ τ ο δ ι ο ρ ι σ θ ε ί ς κυβερνητικός επίτροπος εις το Εθνικόν Θέατρον επί της εποχής της αυθάδους δικτατορίας του εις το δύσμοιρον υπουργείον Παιδείας, χαρακτηρίζει εις χθεσινήν επιφυλλίδα του [‘’Το Βήμα’’] την ιδικήν μου θητείαν εις την κρατικήν σκηνήν ως ‘’καισαροπαπικήν δεσποτείαν’’. Εάν ο κ. Ε.Π.Π., ο οποίος επί εννεαετίαν είχεν ασκήσει φιλοτίμως, από των στηλών πρωινής εφημερίδος, το ανατεθέν εις αυτόν πολύμοχθον έργον της διοικήσεως του Εθνικού, είχε τον καιρόν να ζητήση την γνώμην των εν τω Θεάτρω περί της θητείας αυτής, ίσως θα επληροφορείτο ότι άλλο η δημοκρατία των λόγων και άλλο η δημοκρατία των πράξεων. Προς το παρόν τίποτε άλλο, πέραν της επισημάνσεως μιάς ακόμη ανεντιμότητος εις τον χώρον του πνεύματος. Με τιμήν ΑΙΜ. Χ.»