ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 27.VΙΙ.1965

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Στέφανος Στεφανόπουλος εδήλωσε την μεσημβρίαν χθες προς τον εν Αθήναις ανταποκριτήν του «Εταιρικού Τύπου» ότι είναι πρόθυμος να αναλάβη την πρωθυπουργίαν διά να συμβάλη εις την έξοδον της Ελλάδος εκ της επικινδύνου πολιτικής καταστάσεως. Ο αντιπρόεδρος της παραιτηθείσης Κυβερνήσεως [Γεωργίου Παπανδρέου] είπεν, ότι θα εδέχετο τον ρόλον του συμβιβαστικού πρωθυπουργού, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν θα εξησφάλιζε την υποστήριξιν της πλειοψηφίας των βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου. […] Ο κ. Στεφανόπουλος είπεν ακόμη, ότι ο νέος πρωθυπουργός κ. Νόβας ουδεμίαν ελπίδα έχει να επιτύχη κοινοβουλευτικήν στήριξιν εις την Βουλήν. […] Η ανωτέρω δήλωσις του κ. Στεφανοπούλου προεκάλεσε την έντονον δυσφορίαν του κ. Γεωργίου Παπανδρέου και ο κ. Στεφανόπουλος, επιδιώκων να μη αποκόπτη τας γεφύρας, προέβη την νύκτα εις διευκρινήσεις, μη διαψεύδων όμως εν τη ουσία τας δηλώσεις του. […] Ο κ. Στεφανόπουλος διευκρινίζει ότι ουδέποτε είχεν υπ’ όψιν του τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως συνασπισμού, αλλ’ όπως και άλλοτε έχει δηλώσει, η λύσις πρέπει να προέλθη δι’ αμιγούς Κυβερνήσεως της Ενώσεως Κέντρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ: Αι προσπάθειαι της Ακρας Αριστεράς (ΕΔΑ) προς δημιουργίαν κλίματος τρομοκρατίας και εξαναγκασμόν συμμετοχής εις την σημερινήν πολιτικήν απεργίαν προεκάλεσαν έντονον αντίδρασιν της Κυβερνήσεως [Γεωργίου Αθανασιάδου – Νόβα]. Μετά τα μέτρα τα οποία απεφασίσθη να ληφθούν εξεδόθη κυβερνητική ανακοίνωσις, διά της οποίας χαρακτηρίζεται η σημερινή απεργία ως επαναστατική ενέργεια, διότι δεν αφορά τας σχέσεις εργαζομένων – εργοδοτών, αλλ’ έχει πολιτικά ελατήρια. […] Ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωάννης Τούμπας εδήλωσεν ότι η εργασία θα προστατευθή δι’ όλων των νομίμων μέσων και ο νόμος θα λειτουργήση προς προστασίαν της εννόμου τάξεως και της γαλήνης των πολιτών.