ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 25-VII-1965

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εις τας τάξεις της Ενώσεως Κέντρου αι ζυμώσεις συνεχίσθησαν εντονώτεραι χθες, εν όψει της συγκλήσεως της κοινοβουλευτικής ομάδος της πλειοψηφίας και της εκτάκτου συνόδου της Βουλής. Και ενώ η Κυβέρνησις Γεωργίου Αθανασιάδη – Νόβα προχωρεί διά να εμφανισθή ενώπιον της Βουλής, συμπληρουμένη, πιθανώς και διά 2-3 ακόμη υπουργών, η πολιτική απομόνωσις των κ.κ. Γεωργίου και Ανδρέα Παπανδρέου βαίνει αυξανομένη και ο αντιπρόεδρος της παραιτηθείσης Κυβερνήσεως κ. Στέφανος Στεφανόπουλος αναπτύσσει ιδιαιτέραν δραστηριότητα. Ηδη ο κ. Στεφανόπουλος, τεθείς υπό την προστασίαν του υποστηρίζοντος τον κ. Παπανδρέου κεντροαριστερού δημοσιογραφικού συγκροτήματος [Λαμπράκη], το οποίον φοβείται ραγδαίαν πολιτικήν άνοδον του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έπαυσε να εξαρτά την ανάληψιν πρωτοβουλίας [διά την συγκρότησιν Κυβερνήσεως υπό την προεδρίαν του] εκ της υπάρξεως συναινέσεως του τέως πρωθυπουργού. Μοναδικήν προϋπόθεσιν διά την κίνησίν του προς επίλυσιν της κρίσεως, ο κ. Στεφανόπουλος θέτει ήδη απόφασιν της κοινοβουλευτικής ομάδος της Ε.Κ. Το στοιχείον αυτό προκύπτει από σχόλια, τα οποία διετυπώθησαν εκ μέρους «κύκλων» προσκειμένων εις τον κ. Στεφανόπουλον, εν σχέσει προς δημοσιεύματα απογευματινής παπανδρεϊκής εφημερίδος, κατά τα οποία την λύσιν Στεφανοπούλου προωθεί η «δεξιά».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ: Εις συνέντευξίν του, μεταδοθείσαν χθες την εσπέραν από το ραδιοφωνικόν δίκτυον του ΕΙΡ, ο υπουργός Συντονισμού κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκθέτει τας πολιτικάς θέσεις μετά την παραίτησιν του κ. Γεωργίου Παπανδρέου. […] Το κείμενον της συνεντεύξεως έχει ως εξής: […] Απορώ όμως διατί εντοπίζετε την ερώτησιν διά το εναντίον μου συκοφαντικόν πάθος και πείσμα εις τας εφημερίδας του «Συγκροτήματος». Το φαινόμενον του «Βήματος» και των «Νέων» είναι το φυσιολογικώτερον από όσα συμβαίνουν γύρω μας. Επειδή συνέβη πάντοτε να είμεθα εκ διαμέτρου αντίθετοι. Οταν εγώ ήμουν φυλακισμένος και κατάδικος των Γερμανών, αυτοί είχαν συστήσει ανώνυμον εκδοτικήν εταιρίαν με κάποιαν γερμανικήν «Μούντους» που ήλεγχεν ο μέγας δημοκράτης και στρατάρχης του Γ΄ Ράιχ Χέρμαν Γκαίριγκ. […]