ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30-VII-1965

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ανεπιτυχής σκηνοθεσία του κ. Γεωργίου Παπανδρέου μετέβαλεν εις παρωδίαν την χθεσινήν σύσκεψιν της κοινοβουλευτικής ομάδος της Ενώσεως Κέντρου, εις την αίθουσαν της λέσχης των Φιλελευθέρων [οδός Χρήστου Λαδά]. Υπό τας κραυγάς 2.000 – 3.000 «Λαμπράκηδων» [της ΕΔΑ] και «ευγενών νέων» [της Ε.Κ.], συνιστώντων επιτακτικώς εις τους αντιπροσώπους του Εθνους «ό,τι πει ο αρχηγός», 142 βουλευταί της Ε.Κ. υπέγραψαν πρακτικόν -και ένας ετηλεγράφησε- ότι καταψηφίζουν από τούδε την Κυβέρνησιν Γεωργίου Νόβα. […] Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου εφαίνετο ενθουσιασμένος από την διαπιστωθείσαν κατά την σύσκεψιν σύμπτωσιν συμφερόντων των ομαδαρχών, ως προς την καταψήφισιν. Οι υπουργοί δεν προσήλθον. Μόνον δύο εκ των υποστηριζόντων την Κυβέρνησιν βουλευτών παρίσταντο, οι κ.κ. Θεοχάρης Ρέντης και Αναστάσιος Λώρας, οι οποίοι επεχείρησαν να προκαλέσουν γενικωτέραν συζήτησιν, αλλ’ ο κ. Παπανδρέου απήντησεν με απότομον τρόπον δι’ υπεκφυγών και αοριστολογιών.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ: Εξ αρμοδίας κυβερνητικής πηγής ανεκοινώθησαν τα εξής: «Τα μέλη της Κυβερνήσεως είχον αποφασίσει να μεταβούν εις την συνεδρίασιν της κοινοβουλευτικής ομάδος της Ενώσεως Κέντρου, ως μέλη του κόμματος, διά να διεξαχθή ευρυτάτη συζήτησις επί του όλου πολιτικού θέματος. Ο κ. Γ. Παπανδρέου, διά να αποφύγη την οδυνηράν δι’ αυτόν συζήτησιν, καθώρισε να μη συνεδριάση η Κ.Ο. Εις την εν τη Βουλή αίθουσαν του κόμματος, αλλά εις την λέσχην των Φιλελευθέρων, η οποία, λόγω της θέσεώς της, προσεφέρετο εις οχλοκρατικάς εκδηλώσεις και εις διατάραξιν της τάξεως. Η αστυνομική διεύθυνσις Αθηνών εβεβαίωσεν ότι είχον επιστρατευθή προς τούτο αναρχικά στοιχεία, με σκοπόν να παρεμποδίσουν διά παντός μέσου την προσέλευσιν των μελών της Κυβερνήσεως εις την σύσκεψιν της κοινοβουλευτικής ομάδος. Τα μέλη της Κυβερνήσεως κατόπιν αυτού απεφάσισαν […] να μην προσέλθουν εις την σύσκεψιν. […].» [Σημ. «Φ»: Ο μόνος εκ των αποστατών ο οποίος δεν εφοβείτο το πλήθος -και το απέδειξε εμπράκτως κατ’ εκείνας τας ημέρας εις την οδόν Πανεπιστημίου, ότε διέσχισε απτόητος μάζαν αλαλαζόντων διαδηλωτών- ήτο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.]

ΜΙΝΩΤΗΣ – ΠΑΞΙΝΟΥ: Ο «Οιδίππους Τύραννος» του Σοφοκλέους παίζεται αύριον Σάββατον και την Κυριακήν από τον θίασον της κρατικής Σκηνής [Εθνικόν] εις το Ηρώδειον, εν τω πλαισίω του Φεστιβάλ Αθηνών. Μετέχουν: Αλ. Μινωτής, Κατίνα Παξινού, Θ. Κωτσόπουλος, Γκ. Μπινιάρης, Ι. Αποστολίδης, Π. Ζερβός κ.ά.