ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 17.VΙΙΙ.1965

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ: Εις το προεδρείον της Βουλής, κατετέθη χθες την 1.45 μ.μ. κοινή δήλωσις των κ.κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου και Ηλία Τσιριμώκου ότι αποχωρούντες της Ενώσεως Κέντρου «παραμένουν ανεξάρτητοι του Κέντρου». Την εσπέραν εδόθη υπό των δύο στελεχών προς δημοσίευσιν κείμενον εκκλήσεως προς τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου όπως εγκαταλείψη την αδιάλλακτον στάσιν και συμβάλη εις την εξεύρεσιν λύσεως. Εις την έκκλησιν επίσης οι κ.κ. Στεφανόπουλος και Τσιριμώκος, δικαιολογούν την απόφασίν των και προτρέπουν τους βουλευτάς της Ε.Κ. όπως «αντιλαμβανόμενοι την ανάγκην διά Κυβέρνησιν εκ του Κέντρου» συντελέσουν εις την εξασφάλισιν της γαλήνης και της ησυχίας του τόπου, δεδομένου ότι η αδιαλλαξία του αρχηγού της Ε.Κ. οδηγεί «εις νέον διχασμόν και αδελφοκτόνον σύγκρουσιν».

«ΚΙΡΚΗ Η ΑΥΛΗ»: Αργά την νύκτα ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου έδωσεν εις την δημοσιότητα απάντησιν εις την έκκλησιν των κ.κ. Στεφανοπούλου και Τσιριμώκου. Λέγει εις την δήλωσίν του: «Η προδοσία του κ. Στεφανοπούλου είναι βαρυτέρα από την προδοσίαν Νόβα. Διότι ο κ. Νόβας δεν ηρώτησε το κόμμα. Ο κ. Στεφανόπουλος και ηρώτησε και έδωσε τον λόγον του και παρέβη τον λόγον του. […] Η ΕΡΕ […] καγχάζει σήμερον διά την ιδικήν μας αδελφοκτονίαν και ενεδρεύει διά την υφαρπαγήν της εξουσίας. […] Κίρκη δυστυχώς αποδεικνύεται η Αυλή, η οποία, με το δέλεαρ της εξουσίας, εξευτελίζει τους ανθρώπους. Δοκιμάζω άπειρον πικρίαν. Και παραδίδω όλους τους προδότας εις την οργήν του λαού. […].»

«ΑΤΑΦΟΣ ΝΕΚΡΟΣ»: Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου προέβη εις την ακόλουθον δήλωσιν: «Εχουν παρέλθει δύο εβδομάδες αφ’ ότου εξετελέσθη εις την Βουλήν και παραμένει άταφος νεκρός η Κυβέρνησις Νόβα. Δεν είναι μόνον ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως, καταχρήσεως προνομίων και κατεξευτελισμού των θεσμών. Είναι επίσης και ζήτημα δημοσίας υγείας: Μολύνει την ατμοσφαίραν. Ανεύθυνοι και υπεύθυνοι οφείλουν, επί τέλους, να εκτελέσουν το χρέος των».

ΜΠΛΟΚΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ: Μορφήν πολιτικής διαδηλώσεως προσέλαβε την 11ην π.μ. της Κυριακής η μετάβασις εις το Γ΄ Νεκροταφείον του εκκλησιάσματος του ναού της Οσίας Ξένης, Νικαίας, όπου ετελέσθη το κατ’ έτος μνημόσυνον των 80 κατοίκων, οι οποίοι εξετελέσθησαν υπό των Γερμανών [Ναζί] δημίων, τας απογευματινάς ώρας της 16ης Αυγούστου του 1944.