ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12.IX.1965

ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΣΧΑΣ: Μόσχα, 11.- Ο ηγέτης του ρουμανικού κομμουνιστικού κόμματος κ. Νικολάε Τσαουσέσκου [Νicolae Ceauu015Fescu] ανεχώρησε σήμερον επιστρέφων εις την χώραν του, μετά τον τερματισμόν της επισήμου επισκέψεώς του εις την Σοβιετικήν Ενωσιν. Ο 47ετής Ρουμάνος κομμουνιστής ηγέτης, κατά τας μετά των Ρώσων ηγετών συνομιλίας του, επεβεβαίωσε την πρόθεσιν της Κυβερνήσεως και του κόμματός του όπως συνεχίσουν την μέχρι τούδε ανεξάρτητον πολιτικήν των. Κατά την διάρκειαν του χθεσινού του λόγου, ο κ. Τσαουσέσκου εδήλωσε χαρακτηριστικώς ότι η χώρα του προτίθεται να προσαρμόση τον Μαρξισμόν-Λενινισμόν προς τας επικρατούσας εις αυτήν συνθήκας. Συναφώς εγνώσθη ότι οι Ρουμάνοι ηγέται αντετάχθησαν εις τα ρωσικά σχέδια περί οικονομικού συντονισμού, με το επιχείρημα ότι διά της εφαρμογής του θα επεβραδύνετο η εκβιομηχάνησις της χώρας των. Οι ηγέται του Βουκουρεστίου επέμειναν επίσης επί της ανάγκης να παραμείνουν ουδέτεροι εις την ρωσοκινεζικήν ιδεολογικήν διένεξιν. Καλώς πληροφορημέναι πηγαί εδήλουν ότι η Ρουμανία είναι αποφασισμένη να συνεχίση την ιδίαν αυτής πορείαν, την οποίαν θεωρεί ως εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά της. (Φωτογραφία του 1966. Arhivele Nationale ale Romaniei.)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ: Βιέννη, 11.- Η εφημερίς «Πρέσσε», υπό τον τίτλον «Πέμπτη φάλαγξ εναντίον Αθηναγόρα», δημοσιεύει σήμερον ανταπόκρισιν εκ Ρώμης, αναφερομένην εις τους διωγμούς των Τούρκων κατά του Πατριαρχείου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι διωγμοί προεκάλεσαν ζωηράς ανησυχίας και φόβους εις το Βατικανόν σχετικώς με το μέλλον του Φαναρίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Εκ της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» ανεκοινώθη ότι συνεχίζονται εντόνως αι προετοιμασίαι διά την έναρξιν των υπερατλαντικών πτήσεων των σκαφών της. Ηδη η «Ολυμπιακή» εγκαθιστά τα νέα γραφεία της εις Νέαν Υόρκην, εις πενταώροφον κτίριον της 5ης Λεωφόρου, το οποίον μετωνομάσθη εις «Ολυμπικ Μπίλντινγκ» […].