ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18.IX.1965

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Την 9.30΄ νυκτερινήν χθες ωρκίσθη ενώπιον του Βασιλέως, υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, εις τα Ανάκτορα των Αθηνών, 19μελής Κυβέρνησις εθνικής ανάγκης, υπό τον κ. Στέφανον Στεφανόπουλον. Οι ορκισθέντες είναι οι εξής: Στέφανος Στεφανόπουλος, Πρόεδρος της Κυβερνήσεως. Ηλίας Τσιριμώκος, Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως και προσωρινώς υπουργός Εξωτερικών. Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας, Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως και προσωρινώς υπουργός Βιομηχανίας. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπουργός Συντονισμού και προσωρινώς Οικονομικών. Σταύρος Κωστόπουλος, υπουργός Εθνικής Αμύνης. […].

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ως παρετήρησεν ο υπουργός Συντονισμού κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μετά την ορκωμοσίαν, διά την Κυβέρνησιν δεν υπάρχει θέμα αριθμών. Ικανός αριθμός βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου, εκ των 128 [οι οποίοι είχον παραμείνει υπό τον Γεώργιον Παπανδρέου], εξεδήλωσεν ήδη την πρόθεσιν να την υποστηρίξη.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «ΠΡΟΔΟΤΑΙ»: Εκμανείς ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου προέβη την νύκτα εις εξάλλους δηλώσεις […]: « […] Υπάρχουν έξη βουλευταί της ΕΚ […] οι οποίοι κατεδέχθησαν να εξαγορασθούν να λάβουν υπουργεία και να προδώσουν την εντολήν του λαού. Προχθές ήσαν εις τους εξώστας, παρά το πλευρόν μου, και εχειρoκροτούντο από τον λαόν, ως πιστοί στρατιώται της δημοκρατίας. Και σήμερον τον προδίδουν. Και με ποίον τρόπον; Ενεκλείσθησαν εις μίαν οικίαν, γειτονικήν προς τα Ανακτορα, διά να βεβαιωθή έκαστος ότι υπάρχουν και άλλοι πρόθυμοι προδόται. Και κατόπιν μετεφέρθησαν ομαδόν και πεζή εις τα Ανάκτορα, υπό συνοδείαν προς αποφυγήν δραπετεύσεως, διά να ορκισθούν ως υπουργοί και κυβερνήται της χώρας. Αίσχος! […].»

«ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΑΙ»: Εις την Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου μετέχουν, συμβολικώς, η ΕΡΕ, διά του κ. Δημητρίου Βουρδουμπά, και το κόμμα των Προοδευτικών, διά του κ. Αλεξάνδρου Καραθόδωρου, ως υπουργών άνευ Χαρτοφυλακίου.

WILLIAM RHILLIPS TALBOT: Νέα Υόρκη, 17.- Ο νέος πρέσβυς των Ηνωμένων Πολιτειών εις Ελλάδα κ. Φίλιπ Τάλμποτ ανεχώρησε χθες εντεύθεν οικογενειακώς διά του υπερωκεανείου «Κονστιτούσιον» εις Ιταλίαν και εκείθεν αεροπορικώς εις Αθήνας, όπου θα φθάση την 29ην Σεπτεμβρίου προς ανάληψιν των νέων καθηκόντων του.