ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 30.XI.1965

Ο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ: Ο κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος [ηγετικόν στέλεχος της ΕΡΕ, ομιλών εις την Βουλήν] παρετήρησεν ότι ο λαός θα σχηματίση τας εντυπώσεις του από τας συζητήσεις του Κοινοβουλίου [οξύτης μετά τας καταγγελίας περί αποπείρας εξαγοράς βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου]. Αλλά με τον τρόπον τον οποίον διεξάγονται από ημερών αι συζητήσεις του Κοινοβουλίου και εφ’ όσον εξακολουθεί η ιδία τακτική μερίδος βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου είναι πιθανόν να διαλυθή η Βουλή, αλλά εκλογαί να μη γίνουν. Ο λαός αηδιάζων, θα καταργήση το κοινοβούλιον.

Την τελευταίαν φράσιν οι βουλευταί της Ε.Κ. και της ΕΔΑ υπεδέχθησαν με εκδηλώσεις παροξυσμού. Επί αρκετά λεπτά επεκράτει χάος εις την αίθουσαν λόγω των θορυβωδών εκδηλώσεων και των φωνασκιών. Ωρισμένοι φωνάζουν: «Μας απειλεί με δικτατορίαν», «Εξω, έξω…».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΙ: Ο [υπουργός Συντονισμού] κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εδήλωσεν εν μέσω θορύβου ότι αποκρούει απολύτως την διατυπωθείσαν άποψιν. Βεβαίως ουδείς δύναται να επιβάλη βιαίως την διεξαγωγήν εκλογών. Αλλά όταν πραγματοποιηθή η διάλυσις της Βουλής, θα επακολουθήσουν εκλογαί. Σήμερον, πάντως, δεν είναι γνωστόν πότε θα διεξαχθούν εκλογαί.

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Ο [κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ε.Κ.] κ. Νικόλαος Μπακόπουλος εζήτησεν όπως υπάρξουν διευκρινίσεις εκ μέρους της ΕΡΕ διά τας διατυπωθείσας, ως είπεν, απειλάς κατά του κοινοβουλευτισμού. Ο κ. Ροδόπουλος απήντησεν ότι αι διατυπωθείσαι απόψεις του είναι προσωπικαί και όχι του κόμματος της ΕΡΕ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πάτραι, 29.- Ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, πληροφορηθείς ενταύθα τα υπό του κ. Ροδοπούλου λεχθέντα εις την Βουλήν προέβη εις την ακόλουθον δήλωσιν: «Ο κ. Ροδόπουλος δεν εκφράζει την γραμμήν του κόμματος. Η ΕΡΕ και εγώ προσωπικώς έχομεν βαθείαν πίστιν επί την ικανότητα της δημοκρατίας να σώση εαυτήν και να εξαγάγη τον τόπον από την μεγάλην και επικίνδυνον περιπέτειαν εις την οποίαν τον έρριψεν η συνοδοιπορία Ε.Κ. – ΕΔΑ. Δηλώ ότι δεν θα μας αναγκάσουν τα εις βάρος της δημοκρατίας και της Ελλάδος ατοπήματα των αντιπάλων να παρασυρθώμεν και ημείς εις ενέργειαν ή έστω και παθητικήν αποδοχήν ενεργείας η οποία θα παρεβίαζε την δημοκρατίαν και το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα».