ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17.XΙI.1965

49-chronia-prin-amp-8230-17-xii-1965-2059645

«GEMINI 6»: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 16.- Ο θαλαμίσκος του Διαστήματος «Τζέμινι 6», εντός του οποίου οι Αμερικανοί αστροναύται Σίρρα και Στάφφορντ επραγματοποίησαν χθες Τετάρτην μαζί με το «Τζέμινι 7» το πρώτον «ραντεβού» εις την ιστορίαν της αστροναυτικής, προσεθαλασσώθη ομαλώς την 15.29 Γκρήνουϊτς της σήμερον Πέμπτης, νοτιοδυτικώς των Βερμούδων, εις απόστασιν 15 περίπου μιλίων από του αεροπλανοφόρου «Ουώσπ». [Οι αστροναύτες Thomas P. Stafford (αριστερά) και Walter M. Schirra Jr., φωτογραφία NASA.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) «Οπως ανεκοινώθη, ένα στίγμα εις την εθνικήν μας ανεξαρτησίαν, ο περίφημος «Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος» που είχεν επιβληθή εις την Ελλάδα, θα απαλειφθή οριστικώς. Ο έλεγχος αυτός είχεν αποφασισθεί να επιβληθή εις την χώραν μας μετά την πτώχευσιν του 1893 – την οποίαν ο μακαρίτης ο Δηληγιάννης είχεν εξαγγείλει με την περίφημον φράσιν: «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» και μετά τον ατυχή πόλεμον του ’97. [Σημ. «Φ»: Κατ’ άλλην εκδοχήν η φράση ανήκει στον Χαρίλαο Τρικούπη, αλλά δεν έχει εντοπισθεί στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.] Κατά το επόμενον της ήττης εκείνης έτος, η ελληνική Κυβέρνησις εξηναγκάσθη να εισηγηθή εις την Βουλήν ένα νόμον (ο οποίος και εψηφίσθη), δεχθείσα να επιβληθή έλεγχος επί ωρισμένων δημοσίων προσόδων, υπό «Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής» (Δ.Ο.Ε.) αποτελουμένης από αντιπροσώπους της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας και Ιταλίας. […] Οταν μας επεβλήθη ο έλεγχος […], παρεχωρήθησαν […] αι πρόσοδοι από τα είδη Μονοπωλίου (αλάτι, σπίρτα, πετρέλαιον [φωτιστικόν], παιγνιόχαρτα, σιγαρόχαρτον και ναξία σμύρις […]). Επίσης η Δ.Ο.Ε. έβαλε χέρι εις την φορολογίαν καπνού, εις τα τέλη χαρτοσήμου, εις τας εισπράξεις του Τελωνείου Πειραιώς και, αν αυταί δεν ήσαν αρκεταί, συνεπληρώνετο το ποσόν από τας εισπράξεις των Τελωνείων Πατρών, Βόλου, Κερκύρας και Λαυρίου. […]. {Σημ. «Φ»: Τα γραφεία της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής στην Αθήνα έκλεισαν το 1978.]