ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 27.ΧΙΙ.1965

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ: Αγκυρα, 27.- Παρά την μετριοπαθή συζήτησιν η οποία εγένετο εις την ελληνικήν Βουλήν, επί της αποφάσεως του ΟΗΕ, διά το Κυπριακόν, αι αντιδράσεις των Τούρκων επισήμων υπήρξαν λίαν εξτρεμιστικαί. Ούτω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στρατηγός Γκιουρσέλ, εδήλωσε τα εξής: «Η επαίσχυντος απόφασις των Ηνωμένων Εθνών επί του ζητήματος της Κύπρου θίγει το γόητρον του διεθνούς Οργανισμού αλλ’ ουδεμίαν υποχρέωσιν επιβάλλει εις την Τουρκίαν. Ημείς διατηρούμεν το δικαίωμά μας επεμβάσεως εις Κύπρον». Ο πρόεδρος Γκιουρσέλ αφού υπέμνησεν ότι αι διεθνείς συμφωνίαι δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν συνέχισεν ως εξής: «Η τουρκική Κυβέρνησις, αν το κρίνει αναγκαίον, δύναται να επέμβη εις Κύπρον. Δεν είναι υποχρεωμένη να λάβη την άδειαν των Ηνωμένων Πολιτειών διά να επιχειρήση μίαν τοιαύτην ενέργειαν. Η αμερικανική Κυβέρνησις δεν αντιτίθεται άλλωστε εκ των προτέρων εις μίαν στρατιωτικήν επέμβασιν της Τουρκίας εις την Κύπρον. Περιορίζεται να τονίσει τους κινδύνους που είναι δυνατόν να προκύψουν από μίαν τοιαύτην επιχείρησιν».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Στέφανος Στεφανόπουλος εις δηλώσεις του […] εξέφρασε την πεποίθησιν ότι βαίνομεν προς αποκατάστασιν της πολιτικής ομαλότητος. Απόδειξις αυτού είναι κατά τον κ. πρωθυπουργόν, η επανάλειψις του κοινοβουλευτικού διαλόγου με συμμετοχήν της Ενώσεως Κέντρου η οποία μέχρι τούδε ηρνείτο να μετάσχη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Το «Θέατρο Νέας Ιωνίας» αρχίζει μεθαύριον Πέμπτην [30 Δεκεμβρίου 1965] τας παραστάσεις του με το αντιπολεμικόν έργον «Εξω από την πόρτα» του Β. Μπόρχερντ και το μονόπρακτον του Α. Τσέχωφ «Ενας γάμος». Μετέχουν περί τους είκοσιν ηθοποιοί εις την διανομήν των δύο έργων. [Σημ. «Φ»: Το «Θέατρο της Νέας Ιωνίας», έκανε πράξη αυτό που ονομάζουμε κάθετη πολιτιστική αποκέντρωση· δηλαδή την λειτουργία πολιτιστικής μονάδας στην περιφέρεια όχι μιας χώρας αλλά μιας μεγαλούπολης. Ιδρυτής του ήταν ο σημαντικός σκηνοθέτης και μυθιστοριογράφος Γιώργος Μιχαηλίδης (φωτογραφία) και στα δύο χρόνια που λειτούργησε -μέχρι που έκλεισε με την δικτατορία- ανέβασε Καμπανέλη, (τον άγνωστο τότε) Παύλο Μάτεσι, Σκούρτη κ.ά.]