ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 18.Ι.1966

Ν.Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ: Νομοσχέδιον, μετά την ψήφισιν του οποίου θα καταστή δυνατή η απόλυσις των τελευταίων 96 κομμουνιστών καταδίκων, που κρατούνται ακόμη εις τας φυλακάς, κατατίθεται σήμερον υπό του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Στεφανάκη εις την Βουλήν. Βάσει του νόμου περί μέτρων ειρηνεύσεως απελύθησαν από του 1952 μέχρι σήμερον 5.487 κατάδικοι. […] Ο α.ν. 375 παραμένει εν ισχύι. Μετά την ψήφισιν του νομοσχεδίου προβλέπεται η άμεσος απόλυσις 10 εκ των καταδίκων, ενώ οι υπόλοιποι θα απολυθούν υπό όρον, αφού κριθούν από το συμβούλιον. Εκ των 96 καταδίκων 7 είναι Βούλγαροι και 3 Αλβανοί. Εκ των 86 Ελλήνων 8 είναι γυναίκες.

ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Φρανκφούρτη, Ιανουάριος.- Τέσσαρες Γερμανοί καθηγηταί του διεθνούς δικαίου εδήλωσαν εδώ κατά τας ημέρας αυτάς ότι το Σύμφωνον του Μονάχου του 1938 παραμένει εν ισχύι. […] Εδήλωσαν ότι πρέπει να απορριφθή εκκρεμούσα αίτησις της Τσεχοσλοβακίας προς ακύρωσιν του Συμφώνου, υποστηρίξαντες ότι τούτο θα εσήμαινεν αναβίωσιν των παλαιών προβλημάτων. [Σημ. “Φ”: Το 1973 η Τσεχοσλοβακία και η Δυτική Γερμανία -ως διάδοχον κράτος του Γερμανικού Ράιχ- συνυπέγραψαν συμφωνία η οποία αναγνωρίζει τη νομική ανυπαρξία του Συμφώνου, χωρίς όμως να αναφέρεται στις συνέπειες. Οι διεκδικήσεις των μετά τον πόλεμο εκδιωχθέντων Σουδητών φαίνεται να εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου.]

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ρεσιτάλ με τραγούδια του Διον. Σαββοπούλου, εδόθη χθες εις την «Αλάμπραν». Οργωνωτής ήτο ο Σύλλογος Σπουδαστών Αρχιτεκτονικής Αθηνών.

ΜΑΝΤΩ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ: Ποιητικό βραδινό οργανούται την Δευτέραν 31ην Ιανουαρίου 8 μ.μ. εις την αίθουσαν της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως (Μασσαλίας 22), κατά το οποίον η Μαντώ Αραβαντινού θα διαβάση ποιήματά της. Η εκδήλωσις οργανούται υπό του μορφωτικού τμήματος της εν Αθήναις αμερικανικής πρεσβείας και της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως, εις την σειράν «Οι Ελληνες ποιηταί διαβάζουν ποιήματά των».

ΛΑΤΙΝΙΣΤΙ: Ο υφηγητής του Πανεπιστημίου κ. Ευθ. Αντώναρος θα διδάσκη λατινιστί εις την νέαν αίθουσαν της Φιλοσοφικής Σχολής (Σόλωνος 57) εκάστην Τρίτην 4-5 μ.μ.