ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17-ΙV-1966

49-chronia-prin-amp-8230-17-iv-1966-2078436

ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ: Ουασιγκτών, 16.- Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ντην Ρασκ (φωτογραφία), εις κατάθεσίν του δημοσιευομένην σήμερον, αναφέρει ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι επιθυμούν αγαθάς σχέσεις με την Κίναν, θα αντιταχθούν όμως εις την κομμουνιστικήν βίαν και εχθρότητα εις την Απω Ανατολήν. Επίσης εδήλωσεν ότι ο Μάο Τσε Τουγκ και άλλοι παλαίμαχοι ηγέται του Πεκίνου φοβούνται ότι οι νεώτεροι Κινέζοι, οι οποίοι θα ανέλθουν εις την εξουσίαν, δεν θα ακολουθήσουν την επαναστατικήν πολιτικήν των με τον αυτόν ζήλον και αποφασιστικότητα. Ο κ. Ρασκ, εις κατάθεσίν του ενώπιον της υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων διά την Απω Ανατολήν, γενομένην την 16ην Μαρτίου, εδήλωσεν ότι αι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν αντιτιθέμεναι εις την είσοδον της Κίνας εις τον ΟΗΕ και προασπίζουσαι την Φορμόζαν εναντίον οιασδήποτε απειλής εκ της ηπειρωτικής Κίνας. Προσέθεσεν ότι, εν πάση περιπτώσει, αι Ηνωμέναι Πολιτείαι δεν προτίθενται να επιτεθούν κατά της ηπειρωτικής Κίνας και δεν θεωρούν ως αναπόφευκτον μίαν σύγκρουσιν μετ’ αυτής, αποβλέπουσαι, αντιθέτως, εις την ενίσχυσιν των ανεπισήμων επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι, ως είπεν, επιθυμούν επίσης να συμμετάσχη και η Κίνα εις την συζήτησιν διά τον αφοπλισμόν και την μη διάδοσιν των πυρηνικών όπλων. Αφού εχαρακτήρισε την παρούσαν συμπεριφοράν των Κινέζων ηγετών ως «εχθρικήν και βιαίαν», προσέθεσεν ότι μίαν ημέραν η Κίνα θα καταστή μεγάλη παγκόσμιος Δύναμις και αι ΗΠΑ ουδόλως προτίθενται να εμποδίσουν την εκ μέρους της σύναψιν πολιτικών, μορφωτικών και οικονομικών σχέσεων με άλλας χώρας.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ: Νέα Υόρκη, 16.- Ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών κ. Χάλζουκ, αναχωρών εκ Νέας Υόρκης διά Λονδίνον, εδήλωσεν ότι η Ευρώπη πρέπει να ενδιαφερθή διά τον πόλεμον του Βιετνάμ και την κινεζικήν απειλήν εις την Ασίαν, όπως η Αυστραλία και κατά τους δύο παγκοσμίους πολέμους ενδιεφέρθη διά τα διαδραματιζόμενα εις την Ευρώπην και απέστειλεν εκεί σημαντικάς στρατιωτικάς δυνάμεις.