ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12-Ι-1967

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΕΤΡΕΨΑ ΕΜΦΥΛΙΟΝ… Την πεποίθησίν του ότι η ΕΡΕ θα κερδήση τας εκλογάς εξέφρασε χθες ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Εις παρατεταμένον διάλογον με τους κ.κ. Στέφανον Στεφανόπουλον και Σπύρον Μαρκεζίνην [εις την Βουλήν κατά την συζήτησιν των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως Παρασκευοπούλου], ο αρχηγός της ΕΡΕ ετόνισεν ότι δεν έπαυσε να ανησυχή διά την εξέλιξιν της [πολιτικής] καταστάσεως. Και λόγω της ανησυχίας του αυτής ανέλαβε την πρωτοβουλίαν ανατροπής της Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου […]. Δεν εφορτώσαμεν εις τον Βασιλέα καμμίαν Κυβέρνησιν, είπεν. Ολας τας Κυβερνήσεις, μετά την 15ην Ιουλίου, τας εφορτώθη η ΕΡΕ, και δεν αρνείται την ευθύνην της στηρίξεώς των. «Θα πράξω το παν, εδήλωσεν ο κ. Κανελλόπουλος, διά να αποφευχθή νέος εμφύλιος διχασμός […]. Αν η πρωτοβουλία μου της 20ής Δεκεμβρίου [ανατροπή Στεφανόπουλου] δεν επιτύχη, θα αποδυθώμεν εις πολύ σκληρότερον και τραγικώτερον αγώνα. Ελπίζω ότι θα αποτρέψη την έντασιν των παθών, η οποία θα ήτο δυνατόν να οδηγήση εις εμφύλιον μάχην. Και νομίζω ότι, αν δεν ήμην εγώ εις την θέσιν αυτήν, πιθανόν η εμφύλιος μάχη να είχεν αρχίσει» [Σημ. «Φ»: Εκ των όσων εγνώσθησαν εκ των υστέρων -ότι δηλαδή ο Κανελλόπουλος ήταν αποφασισμένος, εν ανάγκη, να αναλάβει δικτατορικές εξουσίες- συνάγεται ότι στην περίπτωση που αναγκαζόταν να κηρύξει δικτατορία θα επεκαλείτο το ότι η δικτατορία έγινε για την αποτροπή εμφυλίου μάχης. Πάντως, η εκ μέρους του χρήση του όρου «εμφύλιος» είναι αρκετά προχωρημένη για ηγέτη της Δεξιάς του 1967.)

ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: Η κοινοβουλευτική ομάς του Φιλελευθέρου Δημοκρατικού Κέντρου, κατά την χθεσινήν της σύσκεψιν, υπό την προεδρίαν του κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου, απεφάσισε να ορίση κοινοβουλευτικόν εκπρόσωπον του κόμματος και πρόεδρον της επιτροπής εκλογικού αγώνος τον κ. Κωνσταντίνον Μητσοτάκην. Οι κ.κ. Στ. Κωστόπουλος και Γ. Μελάς, οι οποίοι αντετάχθησαν εις την απόφασιν, κατέθεσαν εις την Βουλήν δηλώσεις ότι καθίστανται ανεξάρτητοι φιλελεύθεροι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ:  (Επιφυλλίδα.) «Προβλήματα προς λύσιν (Το μαύρο φως)» [Με αναφορές στον Σικελιανό, τον Σεφέρη, το δημοτικό τραγούδι, τον Κάλβο και τον Σολωμό.]

«ΝΙΤΣΕ» ΤΟΥ DANIEL HALEVY: Από τον εκδοτικόν οίκον «Λογοτεχνική» εκυκλοφόρησεν, εις επιβλητικόν τόμον 480 σελίδων, ο «Φρειδερίκος Νίτσε», του γνωστού Γάλλου ιστορικού και κοινωνιολόγου Ντανιέλ Αλεβύ, κατά μετάφρασιν του κ. Αρη Δικταίου. […].