ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18/19-Ι-1967

49-chronia-prin-amp-8230-18-19-i-1967-2118785

JO GRIMONT: Λονδίνον, 17.- Ο κ. Τζο Γκρίμοντ επεβεβαίωσεν απόψε ότι παραιτείται της ηγεσίας του Φιλελευθέρου κόμματος, την οποίαν είχεν από δέκα ετών, αλλ’ ότι θα διατηρήση την έδραν του εις την Βουλήν των Κοινοτήτων. Ο κ. Γκρίμοντ, ένθερμος θιασώτης της ευρωπαϊκής ενότητος και των Ηνωμένων Εθνών, είναι μία εκ των δημοφιλεστέρων προσωπικοτήτων εν Μεγάλη Βρεταννία.

ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 17.- Ανταποκριταί ιαπωνικών εφημερίδων αναφέρουν ότι ο Μάο Τσε Τουγκ και η ομάς του ήρχισαν να επικρατούν εις τον αγώνα διά την κατάληψιν της εξουσίας εις την Κίναν. Υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι ήρχισαν να εκλείπουν βαθμηδόν οι κίνδυνοι νέων ταραχών και επεισοδίων εις τας μεγάλας πόλεις της Κίνας. Η παρουσία του Μάο εις την κινεζικήν πρωτεύουσαν διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον εις την εξέλιξιν αυτήν υπέρ της μορφωτικής επαναστάσεως.

ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΕΑ:  (Φύλλο 18-Ι-1967, τίτλος «Περί ασωτίας», υπογραφή: Ο Ρεπόρτερ, μάλλον πρόκειται για τον Κώστα Ζαφειρόπουλο.) «Εκπληκτοι και ενεοί και κεχηνότες, εν εμβροντησία και εν θάμβει και εν κεραυνώσει οι Ελληνες διεπυνθάνοντο ότι ο υπερανένδοτος βλαστός του Καστρώου Διός, εν τη αιθούση του Βουλευτηρίου, έκραξε το απρονόητον και ανείκαστον και απρόσμενον, ου μην αλλά και μοιραίον “ναι”, παρέχων ούτως την υψηλήν συγκατάθεσίν του ίνα η “αυλική Κυβέρνησις” υπό προκαθήμενον τον κ. Ιωάννην Παρασκευόπουλον, άρξη εν τη χώρα, μολονότι ενσαρκώνει το “κατεστημένον”! Εν οποία ταπεινώσει και χαμερπεία και εξευτελίσει και χαμαιζηλία περιήλθεν ο γενναιότερος και ηρωικώτερος ανά τους αιώνας ναύτης από της εποχής του Κυναιγείρου και εντεύθεν! Ούτος και υπανένδοτοι τινές εν ταις φάλαγξι των οποίων επισημαίνονται, οι τα μάλα διαπρεπείς διά την αιάντειον λαλιάν των “κεκράκται”, έτι δε και οι φιλοδωρηθέντες διά χιλιάδων τινών ψήφων υπό της υπό τον κ. Πασαλίδην άκρας αριστεράς, χάρις ταις οποίαις καθήξαν θώκον εν τω Βουλευτηρίω, έθεσαν –άλλοι είπον– την ουράν υπό τα σκέλη. Ο δε επαγγελλόμενος τον… πτύστην –έτεροι βεβαιούσιν– έλειχεν τα ίδια αυτού “πτύσματα”. […]».

ΚΑΡΕΖΗ ΚΑΙ ΛΗΝΑΙΟΣ:  (Από κριτική του Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου], φύλλο 19-Ι-1967, για την παράσταση του έργου «Το κορίτσι της καμπίνας 15» του Ζακ Ντεβάλ.) « […] το ζευγάρι Καρέζη – Ληναίου κρατεί με αδιάπτωτο μπρίο και με πλούσια ευρήματα μιμικής την ιλαρή διάθεση του θεατού απ’ αρχής μέχρι τέλους. […]».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΑΝΤΟΣ: «Λουδοβίκος Φόυερμπαχ» (Η φιλοσοφία της θρησκείας). Υπό του κ. Γεωργίου Δ. Φαράντου.