ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 10-II-1967

s2filstwr

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Λίαν προκεχωρημένας θέσεις ενεφάνισεν ως «ανυποχωρήτους» θέσεις της Ενώσεως Κέντρου ο κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ομιλών την εσπέραν χθες εις συνεστίασιν οργανωθείσαν υπό της νομαρχιακής επιτροπής Αθηνών της νέας οργανώσεως «Δημοκρατικοί Σύνδεσμοι». Οξύτερος παρά ποτέ εις αντιβασιλικά και αντισυμμαχικά συνθήματα, τα οποία είχον ιδιαιτέραν απήχησιν εις τους 1.500 ακροατάς του –μεταξύ των οποίων διεκρίνοντο ο κ. Δ. Μπουλούκος, στέλεχος της νεολαίας της ΕΔΑ, και άλλοι οπαδοί της αριστεράς– ο κ. Α. Παπανδρέου ετόνισεν ότι αι θέσεις τας οποίας προέβαλεν αποτελούν ένα ελάχιστον πρόγραμμα διά την νέαν Ελλάδα, υπαινισσόμενος προφανώς και επόμενα στάδια. Και χωρίς να είπη ούτε λέξιν διά την αριστεράν, της οποίας υιοθέτησε τα περισσότερα συνθήματα, έθεσεν ως άμεσον στόχον την συντριβήν της ΕΡΕ. Ο υιός του αρχηγού της Ε.Κ. υπεστήριξε νέαν εξωτερικήν πολιτικήν, οδηγούσαν την χώραν πλησιέστερον προς τους αδεσμεύτους, και γραμμήν επί του Κυπριακού (μη συνέχισις του διαλόγου και μη επίτευξις συμφωνίας με την Τουρκίαν) πλήρως αντίθετον προς την γραμμήν του πατρός του. Ως θέσεις «δεσμευτικές» διά την Ε.Κ. υπεστήριξεν επίσης: Μεταβολήν, ουσιαστικώς, του Συντάγματος, ώστε η Κυβέρνησις να μη χρειάζεται να απολαύη της εμπιστοσύνης και του Στέμματος, αλλά μόνον της Βουλής. Κατάργησιν της στρατιωτικής δικαιοσύνης και του ραδιοφωνικού σταθμού των ενόπλων δυνάμεων. Διώξεις των μη συμπαθούντων της Ε.Κ. αξιωματικών και δημοσίων υπαλλήλων. Περιορισμούς εις τας εισαγωγάς. Απαρχήν εθνικοποιήσεων. Και αναθεώρησιν των όρων συνδέσεως με την Κοινήν Αγοράν ή «κάτι άλλο».

AMY MARJORIE DALE: Λονδίνον, Φεβρουάριος.- Η Α. Μ. Νταίηλ (Τ. Μ. Α. Ουέμπστερ), επίτιμος καθηγήτρια της αρχαίας ελληνικής εις το Πανεπιστήμιον του Λονδίνου από του 1963, απέθανε [την 4ην Φεβρουαρίου 1967] εις ηλικίαν 66 ετών. Ητο η μεγαλυτέρα ζώσα αυθεντία διά την αρχαίαν ελληνικήν μετρικήν και ένα πνεύμα σπανίας καλλιεργείας. [Σημ. «Φ»: Στα βασικά της έργα αναφέρεται από τους ειδικούς το: «The Lyric Metres of Greek Drama», Cambridge University Press, 1948.]