ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18-II-1967

ΡΑΛΛΗΣ: ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗΝ! Ο τέως υπουργός κ. Γεώργιος Ι. Ράλλης, ομιλών εις συγκέντρωσιν στελεχών της ΕΡΕ εις Αγίαν Μαρκέλλαν Βοτανικού [είπε μεταξύ άλλων:] «Η Ενωσις Κέντρου κατέστη ο κύριος αγωγός μέσω του οποίου η κομμουνιστική αναρχία δηλητηριάζει βαθμιαίως τον εθνικόν κορμόν. Η Ε.Κ. κατέστη ο Δούρειος Ιππος, τον οποίον οι κομμουνισταί έστησαν μέσα εις το οχυρόν της αστικής Ελλάδος. Και εάν δεν επαγρυπνούμεν και εάν δεν ευρισκόμεθα νυχθημερόν με τον δάκτυλον εις την σκανδάλην, η κοιλία του Ιππου θα ανοίξη εις μίαν στιγμήν ανύποπτον διά να εκχυθή η καταλυτική των πάντων επανάστασις.»

ΜΑΟ: Πεκίνον, 17.- Συμφώνως προς εφημερίδας του τοίχου, ο Μάο Τσε Τουγκ διέταξε τον κινεζικόν στρατόν να είναι έτοιμος διά την περίπτωσιν σινοσοβιετικής συρράξεως. Η κινεζική Κυβέρνησις απηγόρευσεν εις ευρείαν κλίμακα την μορφωτικήν επανάστασιν εις τας στρατιωτικάς μονάδας, αι οποίαι σταθμεύουν εις Σινκιάγκ, παρά τα σοβιετικά σύνορα, διότι «κύριον καθήκον των είναι η πολεμική ετοιμότης». […] Κατά ιαπωνικάς πληροφορίας, 120 και πλέον άτομα εφονεύθησαν κατά την διάρκειαν συμπλοκών μεταξύ μαοϊκών και αντιμαοϊκών εις το Θιβέτ και την Εσωτερικήν Μογγολίαν. […] Οι αντιμαοϊκοί έχουν προκαλέσει αναταραχήν και εις την Σαγκάην, όπου διανέμονται προκηρύξεις υποκινούσαι τον λαόν να φονεύση τους ερυθροφρουρούς. Δύο χιλιάδες βαρέως εξωπλισμένοι αντιμαοϊκοί διεξάγουν ανταρτοπόλεμον εις Καντώνα, όπου 10 ερυθροφρουροί εφονεύθησαν, κυρίως από ελευθέρους σκοπευτάς. Εις Καντώνα επίσης, ενεφανίσθησαν τεραστίων διαστάσεων προκηρύξεις εναντίον του υπουργού Αμύνης Λιν Πιάο.

ΝΙΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΙΚΗ: Ο υφυπουργός Προεδρίας κυβερνήσεως κ. Δημήτριος Νιάνιας αποκρούει την αξίωσιν όπως το εθνικόν ραδιόφωνον γίνη φορεύς των πολιτικών επιδιώξεων του πολιτικού-μουσουργού κ. Μίκη Θεοδωράκη.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ: Αύριον Κυριακήν 11 π.μ. θα ομιλήση εις την αίθουσαν του Δημοτικού Θεάτρου Ζωγράφου ο κ. Μάριος Πλωρίτης με θέμα: «Αλέξανδρος Παπαναστασίου».

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Δημοτική Συμφωνική Πειραιώς δίδει την προσεχή Τετάρτην βράδυ την 13ην συναυλίαν της εις το Δημοτικόν Θέατρον της γείτονος, υπό την διεύθυνσιν του κ. Α. Ευαγγελάτου.

ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΛΙΟΣΑ: Εις τα Νέα Λιόσια, ο […], ετών 23, απήγαγεν εκουσίως την […], ετών 20.