ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 11.ΙV.1967

Η «ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» ΑΜΥΝΕΤΑΙ: Βρυξέλλαι, 10.- Επί τη ευκαιρία της αφίξεως του υπουργού Συντονισμού κ. Παναγιώτη Πιπινέλη, ο οποίος θα μετάσχη εις τας εργασίας του συμβουλίου συνδέσεως Ελλάδος – ΕΟΚ, η χριστιανοδημοκρατική εφημερίς «Λιμπρ Μπελζίκ» δημοσιεύει συνέντευξίν του […] Εις την συνέντευξιν παρατίθεται η ακόλουθος δήλωσις του κ. Πιπινέλη: «Οταν αντιλαμβάνεταί τις ότι υφίσταται πιθανότης επαναστάσεως, ο κίνδυνος καθίσταται μικρότερος. Μόνον όταν δεν έχη τις επίγνωσιν της πιθανότητος αυτής, ο κίνδυνος είναι σοβαρός. Εν Ελλάδι σήμερον το μεγαλύτερον μέρος της κοινής γνώμης έχει πεισθή ότι ευρισκόμεθα ενώπιον ενός πολιτικού κινήματος με καθαρώς επαναστατικόν χαρακτήρα. […] Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, απονέμων εις εαυτόν την ιδιότητα του υψίστου συνταγματικού διαιτητού της χώρας, επιδιώκει όπως γίνη δεκτή η «προσωπική» του ερμηνεία επί του Συντάγματος. […] Ο Βασιλεύς δεν θα είχε παρά να ζητή εις πάσαν περίστασιν την γνώμην του Κοινοβουλίου και να συμμορφούται ευσυνειδήτως με αυτήν. Παρομοίως, η δικαστική εξουσία, η διοίκησις και η οργάνωσις του στρατεύματος ώς και η δημοσία ασφάλεια, θα έπρεπε, κατά την αυτήν ερμηνείαν, να εξαρτώνται αποκλειστικώς εκ της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τούτο θα απετέλει εγκαθίδρυσιν ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, κατά το πρότυπον των γνωστών Συνταγμάτων, τα οποία εγνώρισεν η Γαλλία κατά το τέλος του 18ου αιώνος ή εκείνων των οποίων απολαμβάνουν σήμερον αι κομμουνιστικαί χώραι. […] Αν ο κ. Παπανδρέου εξησφάλιζε την πλειοψηφίαν εις τας προσεχείς εκλογάς, θα ωδηγούμεθα εις πλήρη ανατροπήν του γράμματος και του πνεύματος των θεσμών μας, η οποία θα επήρχετο αυτομάτως, χωρίς καν προσφυγήν εις την Συντακτικήν Συνέλευσιν. […] Ο ελληνικός λαός εννοεί να αμυνθή σθεναρώς κατά της ανατροπής της καθεστηκυίας τάξεως.»
ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Κυκλοφορεί εις εβδομαδιαία εικονογραφημένα τεύχη το νέον έργον του καθηγητού της ιστορίας της τέχνης του Πολυτεχνείου κ. Αγγέλου Γ. Προκοπίου υπό τον τίτλον «Ιστορία της τέχνης 1750-1950».
RAFFAELE CANTARELLA: Προς τιμήν του Ιταλού ελληνιστού και της κ. Ραφαήλ Κανταρέλλα, παρεπιδημούντων εκ Μιλάνου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Τωμαδάκης και αι αδελφαί του έδωσαν δεξίωσιν εις την οικίαν των. […].
FRANCIS WALTON: Απόψε […] θα δοθή διάλεξις εις την αγγλικήν εις το θέατρον της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως υπό του δρος Φράνσις Ρ. Ουώλτον με θέμα «Ιανός Λάσκαρις, τελευταίος των Βυζαντινών».