ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πρίν… 29-IV-1936

ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕΤΑΞΑ:  (Από το κύριον άρθρον το οποίον υπό τον τίτλον «Εμπρός…» και με την υπογραφή Γ.Α.Β. δημοσιεύεται μετά την υπό της πλειοψηφίας της Βουλής –Λαϊκών και Φιλελευθέρων– παροχήν ψήφου στην Κυβέρνηση Μεταξά.) «Ο κ. Μεταξάς θα κυβερνήση επί πέντε μήνας τον τόπον. Ας τον κυβερνήση καλά. […] Φίλοι του κ. Μεταξά δεν υπήρξαμεν και, αντιθέτως, είχομεν την ατυχίαν αφ’ ότου υπάρχει η στήλη αυτή, να είμεθα αντίπαλοί του: Φιλοπόλεμοι όταν ο κ. Μεταξάς ήθελεν την ειρήνην [1920-1922], αδιάλλακτοι όταν ήτο διαλλακτικός, Βασιλόφρονες όταν επλαισιούτο [υπό Δημοκρατικών;], διαλλακτικοί όταν εγίνετο πάλιν αδιάλλακτος και σχεδόν υποστηρικταί της Δημοκρατίας όταν ο κ. Μεταξάς ετίθετο επικεφαλής της Παλινορθώσεως. […] θέλομεν […] να ομολογήσωμεν ότι, αν όχι πάντοτε, τώρα τουλάχιστον, εν τη τελευταία πολιτειακή διαφωνία, ημείς ευρέθημεν εν αδίκω αφού τα πράγματα εδικαίωσαν τον αγώνα του [διά της επανόδου της Βασιλείας]. […Ο κ. Μεταξάς] με κίνδυνον να αποθάνη δύο τρία έτη ενωρίτερον αφού κάποτε θα αποθάνη, ας δώση όλον τον εαυτόν του, όλην την υγείαν του, όλας τας ώρας του εις αυτήν την προσπάθειαν, η οποία είναι τόσον μεγάλη ώστε αν επιτύχη να τον καταστήση παμμέγιστον. […] Θα τον παρακολουθήσωμεν από τούδε εις το έργον του με σύντονον προσοχήν, θα  φροντίσωμεν  να είμεθα παραστάται της προσπαθείας του […] Εμπρός λοιπόν…»

ΦΟΥΑΤ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ: Παρίσιοι, 28 Απριλίου (Αθηναϊκόν Πρακτορείον).- Επείγοντα τηλεγραφήματα ληφθέντα ταύτην την στιγμήν (ώρα Παρισινή 13.50) αγγέλλουν ότι ο Βασιλεύς της Αιγύπτου Φουάτ απέθανεν.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΥΝ:  (Ανυπόγραφη, μάλλον του Αιμίλιου Χουρμούζιου, για την παράσταση του «Πλούτου» του Αριστοφάνου στα «Ολύμπια» από θίασο που ο σκηνοθέτης είχε συγκροτήσει από μαθητές του στο Κολλέγιο Αθηνών.) « […] Εμείς που παρακολουθήσαμε με τόσον ενδιαφέρον το έργο του κ. Κουν από τα πρώτα του βήματα, δεν μπορούμε να μην ομολογήσουμε πως με τον “Πλούτο” προχώρησε πολύ και σε δρόμο παράτολμο και επικίνδυνο. Εξακολουθούμε να ’μαστε μεταξύ  των θαυμαστών του.  Ας μη λησμονεί, όμως, πως βάζει χέρι σε ύψιστα δημιουργήματα της ανθρώπινης τέχνης και πως επιβάλλεται κάποιος σεβασμός όταν επιχειρεί να μας τα παρουσιάσει με νέον ένδυμα. […].»

ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΜΑ: Σήμερον δίδεται εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» διάλεξις. Ομιλητής ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Κ. Τσάτσος με θέμα: «Τρεις γυναικείοι τύποι: Τρισεύγενη, Θεοφανώ, Μελένια». […].