ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πρίν… 6-V-1936

80-chronia-prin-amp-8230-6-v-1936-2132679

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΝ ΔΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ…! Η εφημερίς «Μικρός Παρισινός» δημοσιεύει ενδιαφέρουσαν συνομιλίαν, την οποίαν είχεν ο εις Αθήνας έκτακτος αυτής απεσταλμένος κ. Νικόλαος Πετράσκο μετά του πρώην πρωθυπουργού κ. Ανδρέου Μιχαλακοπούλου. […] Οσον αφορά την δικτατορίαν, μας είπεν ο κ. Μιχαλακόπουλος, συνωμίλησα τρεις φοράς μετά του Βασιλέως [Γεωργίου Β΄] ο οποίος μετά την δεκαετή διαμονήν του εν Αγγλία αισθάνεται αποστροφήν δι’ εν τοιούτον καθεστώς. Eξ άλλου, αι δικτατορίαι, εις τας μικράς χώρας, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν. Eχομεν πείραν του πράγματος. […].

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ: Βελιγράδιον, 5.– Κατά την τελικήν συνεδρίασιν της Διασκέψεως ανεγνωρίσθη ότι η γεωγραφική θέσις της Ελλάδος επιβάλλει εις αυτήν απόλυτον ουδετερότητα εις περίπτωσιν επιθέσεως εκ μέρους κράτους ευρισκομένου εκτός των Βαλκανικών συνόρων.

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Ρώμη, 5.– Ομιλών από του εξώστου του Παλάτσο Βενέτσια ο Ντούτσε ανήγγειλε την κατάληψιν της Αντίς Αμπέμπα ειπών [μεταξύ άλλων] τα εξής: «H Aιθιοπία είναι ανεκκλήτως ιταλική χάρις εις τα νικηφόρα στρατεύματά μας.»

ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΧΙΤΛΕΡ: Βερολίνον, 5.– Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κοτζιάς συνηντήθη [χωρίς την παρουσία του πρεσβευτού Ραγκαβή] με τον καγκελλάριον Αδόλφον Χίτλερ παραμείνας παρ’ αυτώ ημισείαν περίπου ώραν. Ο αρχηγός του γερμανικού κράτους εδέχθη τον Δήμαρχον Αθηναίων με την διακρίνουσαν αυτόν εξαιρετικήν απλότητα και του ωμίλησε με μεγάλην εγκαρδιότητα. Ο Φύρερ είπε μεταξύ άλλων εις τον Δήμαρχον Αθηναίων ότι το όνειρόν του ήτο και είναι να επισκεφθή την Ελλάδα. Δυστυχώς –προσέθεσε– πρώτα ήμην πτωχός και τώρα είμαι πολιτικός. Κατά συνέπειαν, μόνον όταν λάβω σύνταξιν θα πραγματοποιήσω το όνειρόν μου.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΣΩΜΑ: Το υπουργείον της Αεροπορίας εδημοσίευσεν προκήρυξιν διά την κατάταξιν 1.700 εθελοντών στρατευσίμων εν τη Αεροπορία επί 15μήνω υποχρεώσει γεννηθέντων κατά τα έτη 1916, 1917 και 1918.

MAPIKA KOTOΠOYΛH: Υπό την υψηλήν προστασίαν της Α. Μ. του Βασιλέως δίδεται εν τω Δημοτικώ Θεάτρω Πειραιώς σήμερον και ώραν 6½ μ.μ., υπό του θιάσου Μαρίκας Κοτοπούλη και υπέρ της Εθνικής Φοιτητικής Νεολαίας Πειραιώς, παράστασις με το περίφημο κοινωνικό δράμα «Το Γεράκι».