ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 9-V-1936

ΑΠΕΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς επεκοινώνησε την 10.30 νυκτερινήν μετά του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας, παρά του οποίου έλαβε γνώσιν της εκτραχύνσεως της εκεί καταστάσεως και της επεκτάσεως των απεργιών. Κατόπιν των πληροφοριών αυτών ο κ. Πρωθυπουργός συνεκάλεσεν εκτάκτως το Υπουργικόν Συμβούλιον, το οποίον και συνήλθεν ολίγον προ του μεσονυκτίου. Εις το Συμβούλιον ο κ. Μεταξάς […] εισηγήθη και το Συμβούλιον ενέκρινε και υπέγραψε διατάγματα περί επιστρατεύσεως των σιδηροδρόμων των ΣΕΚ, ολοκλήρου του δικτύου, και των τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης. Τα διατάγματα ταύτα εδημοσιεύθησαν αμέσως εις έκτακτον φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ετέθησαν εις ισχύν από της 1ης μεταμεσονυκτίου. Διαρκούντος του Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Μεταξάς επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά των διοικητών των Σωμάτων Στρατού Λαρίσης, Θεσσαλονίκης και Καβάλας, προς τους οποίους έδωκεν εντολάς να λάβουν έκτακτα μέτρα.

Ο ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Λονδίνον, 8.- Κατά τηλεγραφήματα εξ Ιερουσαλήμ, ο Αυτοκράτωρ της Αιθιοπίας [μετά την κατάληψη της χώρας του από τα ιταλικά στρατεύματα] έφθασεν εκεί εγκατασταθείς εις εν διαμέρισμα του ξενοδοχείου «Βασιλεύς Δαυΐδ». […] Αγγλοι στρατιώται ετέθησαν ως τιμητική φρουρά εις την διάθεσιν του Αυτοκράτορος και φρουρούν το διαμέρισμα με εφ’ όπλου λόγχην.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: Χθες το απόγευμα ο υπουργός της Παιδείας κ. Λούβαρις μετά του πρυτάνεως του Πανεπιστημίου κ. Ζερβού και του γενικού γραμματέως του υπουργείου Παιδείας κ. Προεστοπούλου, μετέβησαν εις την οικίαν του ποιητού κ. Κωστή Παλαμά και επέδωκαν εις αυτόν το εξ 25.000 δραχ. καλλιτεχνικόν βραβείον, το οποίον τω απενεμήθη από ειδικήν επιτροπήν του υπουργείου της Παιδείας. Ο κ. Λούβαρις και ο πρύτανης κ. Ζερβός προσεφώνησαν διά θερμών λόγων τον ποιητήν, ο οποίος κατασυγκινηθείς απήντησεν ευχαριστών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκυκλοφόρησεν εξασέλιδον το 20όν φύλλον της «Ελληνικής Φωνής» με άρθρον του κ. Παν. Κανελλοπούλου: «Η Θράκη ανήκει εις την Ελλάδα».

ΑΘΩΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: Ο διεθνούς φήμης Ελλην πιανίστας κ. Αθως Βασιλάκης έδωκε προ ημερών, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, το υπέρ του «Ταμείου Προνοίας των Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας» ρεσιτάλ του εις την αίθουσαν του Ωδείου Αθηνών. […]. Ο καλλιτέχνης μας απέδειξε πόσον αληθής είναι η κριτική του «Ημερησίου Τηλεγράφου» του Λονδίνου για τον Βασιλάκη, εις τον οποίον απονέμει τον τίτλον του «Ρωμαντικού ήρωος του πιάνου» με το «ναπολεόντειο μεγαλείο που αναπτύσσει στις εκτελέσεις των μεγάλων “Πολωναίζ” του Σοπέν και των “Funérailles” του Λιστ».