ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-V-1936

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ: Κατά τας πληροφορίας τας οποίας συνεκέντρωσαν αι αρχαί, και αι οποίαι μετεδόθησαν εις τον κ. Πρωθυπουργόν αργά χθες την εσπέραν, η απειλουμένη πανελλαδική απεργία θα κηρυχθή σήμερον την 5ην πρωϊνήν. Ο κ. Ιωάννης Μεταξάς εκάλεσεν εις το υπουργείον Εξωτερικών τους αρμοδίους υπουργούς και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών ασφαλείας. […]. Απεφασίσθη [όπως] απαγορευθούν καθ’ όλην την χώραν αι εν υπαίθρω συγκεντρώσεις.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Θεσσαλονίκη, 10.- Απεφασίσθη όπως από αύριον εφαρμοσθούν αυστηρότατα στρατιωτικά μέτρα ώστε να αποκατασταθή το κύρος του Κράτους και του νόμου επανέλθη δε και το αίσθημα ασφαλείας εις τους πολίτας. […].

ΚΗΔΕΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ: Θεσσαλονίκη, 10.- Εκηδεύθησαν ησύχως οι νεκροί των σκηνών εις Θεσσαλονίκην. Τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. […] Ηδη από της 7ης πρωϊνής χιλιάδες εργατών από τας συνοικίας και τους συνοικισμούς με πινακίδας και μαύρας σημαίας ήρχισαν να κατέρχωνται προς το Νεκροταφείον. […] Τρία πτώματα Ισραηλιτών μετεφέροντο εν διαδηλώσει των ομοθρήσκων των εργατών εις το ισραηλιτικόν νεκροταφείον. Ευθύς ως αντελήφθησαν τούτο αι χιλιάδες των εργατών με υψωμένους τους γρόνθους εφώναζον ζητούντες εκδίκησιν, αι δε γυναίκες έκλαιον. Εις το Νεκροταφείον, όπου είχον εναποτεθή τα 8 φέρετρα των φονευθέντων εργατών, είχον συρρεύσει δεκάδες χιλιάδων. […].

ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ: Ολως απροόπτως προεκλήθησαν χθες την νύκτα αιματηραί σκηναί μεταξύ απεργών καπνεργατών και αστυνομικών οργάνων εις την Νέαν Κοκκινιάν. […]. Δύναμις πεζικού παραμένει προς τήρησιν της τάξεως.

ΛΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ: Παρίσιοι, 10.- Σήμερον συνήλθε το εθνικόν συμβούλιον του Σοσιαλιστικού Κόμματος. […] Ο κ. Μπλουμ ανέπτυξε το πρόγραμμα της κυβερνήσεως την οποίαν είναι έτοιμον να αναλάβη το Σοσιαλιστικόν Κόμμα. Εδήλωσεν ότι θα λάβη σύντονα μέτρα κατά των κερδοσκόπων και θα εξασφαλίση την κυριαρχίαν του λαού.

ΜΑΝΟΥΕΛ ΑΘΑΝΙΑ: Μαδρίτη, 10.- Η εκλογική Συνέλευσις αποτελουμένη εκ των βουλευτών και ισαρίθμων εκλεκτόρων, ανέδειξε πρόεδρον της Δημοκρατίας τον Δον Μανουέλ Αθάνα.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ: Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών [Χρυσόστομος Α’] επεσκέφθη χθες τον ποιητήν Κωστήν Παλαμάν και διεβίβασε εις αυτόν τα συγχαρητήρια και τας ευχάς της Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη πεντηκονταετηρίδι του ποιητικού του έργου. Ο ποιητής απήντησε δι’ ολίγων ευχαριστών.

ΠΕΡΙ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ: (Από άρθρο του Νίκου Παππά.) « […] Με τις “Σάτυρες” (sic) ο Καρυωτάκης έσκισε με πρωτοφανή αγριότητα τη νηνεμία των ποιητικών μας πραγμάτων. […].»