ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 12-V-1936

Γ.Α.Β. «ΠΑΡΩΘΕΙ» ΜΕΤΑΞΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ:  (Από άρθρο του Γεωργίου Α. Βλάχου.) « […] Πρέπει λοιπόν ν’ αποκτήση θάρρος και αυτοπεποίθησιν ο κ. Μεταξάς και να θερμανθή από το ένθεον πυρ των μεγάλων αποστολών. Να εννοήση ότι έφθασεν η στιγμή, ότι ήλθεν η μεγάλη ΑΝΑΓΚΗ, ότι η Ελλάς αναμένει ή μεγάλα έργα ή μεγάλας καταστροφάς και ότι εις τα μεγάλα αυτά έργα ούτε η Βουλή είναι κεκλημένη να συμμετέχη ούτε το Σύνταγμα ούτε ο ανεύθυνος Αρχων. […].»

ΤΑΞΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ: Θεσσαλονίκη, 11.- Εξαιρετικά μέτρα τάξεως ληφθέντα από της πρωίας κατέστησαν αδύνατον σχεδόν οιανδήποτε απόπειραν διασαλεύσεως της ησυχίας. Από της πρωίας, κατόπιν αξιώσεως των συντηρητικών οργανώσεων, ανέλαβε πάλιν την τήρησιν της τάξεως η Χωροφυλακή [αντί του Στρατού, προφανώς] προβαίνουσα εις σωματικάς ερεύνας των υπόπτων. Επίσης, διενεργήθησαν πολλαί συλλήψεις, τα δε περισσότερα μέλη της μεγάλης απεργιακής επιτροπής κρατούνται προληπτικώς. Τρεις συγκεντρώσεις απεργών και κομμουνιστών και η επακολουθήσασα επίθεσις αυτών κατά τμημάτων της Χωροφυλακής και του Στρατού τα οποία ούτοι ελιθοβόλησαν επροκάλεσαν την αποστολήν ενισχύσεων. Οι ταραξίαι διελύθησαν όταν χάριν εκφοβισμού τα όργανα της τάξεως επυροβόλησαν εις τον αέρα. Επίσης εις τον συνοικισμόν 151 συνέβησαν διάφορα σχετικά επεισόδια, της τάξεως αποκατασταθείσης βιαίως αλλά χωρίς θύματα. Επίσης, παρά το Ντεπό ηπειλήθη σύρραξις μεταξύ της αστυνομίας και των τροχιοδρομικών. […] Τα αντιτορπιλλικά εξακολουθούν ορμούντα εις τον λιμένα, ναυτοπερίπολοι δε διατρέχουν τας οδούς. Επεισόδια, περιωρισμένης πάντως εκτάσεως, εσημειώθησαν και μεταξύ των απεργών και εθνικιστικών φοιτητών. Επίσης, ομάδες απεργών ελιθοβόλησαν μερικά λεωφορεία, μωλωπισθέντων αρκετών. […] Εξωθι των αρτοποιείων συγκεντρούνται εκατοντάδες πολιτών χωρίς να κατορθώνουν να προμηθευθούν άρτον. Επίσης τα πλείστα των εστιατορίων παραμένουν κλειστά.

ΑΝΕΒΑΛΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ: Αρμοδίως ανεκοινώθη, ότι η Α.Μ. Ο Βασιλεύς ανέβαλε λόγω των γεγονότων της Β. Ελλάδος το ταξίδιόν Του εις Θράκην.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ: Περί την 2.30 απογευματινήν της χθες, υπερπεντακόσιοι απεργοί αυτοκινητισταί και άλλοι εργάται συνεκεντρώθησαν προ του Πολιτικού Γραφείου και προέβησαν εις αποδοκιμασίαν της Κυβερνήσεως αξιούντες την άμεσον απόλυσιν των συλληφθέντων εν Θεσσαλονίκη και ενταύθα. Οι συγκεντρωθέντες εργάται κατηυθύνθησαν ακολούθως εις την πλατείαν Συντάγματος […] όπου εκτυλίχθηκαν βίαια επεισόδια με αστυνομικούς.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ: Περί την μεσημβρίαν της χθες, σημαντικός αριθμός φοιτητών συνεκεντρώθη έξω του πανεπιστημίου και ακολούθησαν συγκρούσεις με την αστυνομίαν.