ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 13-V-1936

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ… Τον πρωθυπουργόν κ. Ιωάννην Μεταξάν επεσκέφθη χθες την εσπέραν επιτροπή κτηματιών, επαγγελματιών κ.λπ. η οποία του επέδωκε ψήφισμα δι’ ου καλείται η κυβέρνησις να μη διστάση ν’ αντιμετωπίση την κατάστασιν περιβαλλομένη δικτατορικήν εξουσίαν. Ο κ. πρωθυπουργός αφορμήν λαμβάνων εκ των διεξαγομένων συζητήσεων περί εγκαθιδρύσεως δικτατορίας ετόνισεν ότι «αυτός είναι ξένος προς τας συζητήσεις, η δε στάσις του αφ’ ης ανέλαβε την πρωθυπουργίαν αποδεικνύει τας νομομόφρονας διαθέσεις του».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ AΠEPΓΙA: Εκηρύχθη από της εσπέρας της χθες εικοσιτετράωρος πανελλαδική απεργία, έχουσα χαρακτήρα κινήματος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θεσσαλονίκη, 12.- Την νύκτα ενετάθησαν τα μέτρα τάξεως εις την πόλιν. Περίπολοι διατρέχουν τας οδούς και γίνονται συστηματικαί έρευναι. […] Οι τροχιόδρομοι εκυκλοφόρησαν όλην την νύκτα.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΝ: Θεσσαλονίκη. 12. Εδόθησαν διαταγαί όπως εις τους προσελθόντας να εργασθούν δοθή τριπλούν ημερομίσθιον.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Ή ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ:  (Από κύριον άρθρον της «Κ».) « […] Τα Κράτη –και ειδικώς η Ελλάς η οποία είναι κατά το πλείστον Κράτος μικροαστών, νοικοκυραίων και συντηρητικών πολιτών– δεν πίπτουν και δεν καταλύονται πριν δώσουν προς τους καταλύτας των την μάχην των. Και η μάχη αυτή δίδει ή κομμουνισμόν όπως εις την Ρωσίαν, όπως εις την Ισπανίαν, ή Δικτατορίαν όπως εις την Τουρκίαν, την Γερμανίαν, την Ιταλίαν. […].»

ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΝ: Γενεύη, 12.- Κατά την συνεδρίαν του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών [ΚΤΕ] θα ελαμβάνετο η απόφασις όπως διατηρηθούν αι κυρώσεις εναντίον της Ιταλίας, μη αναγνωριζομένης της προσαρτήσεως της Αβησσυνίας. Αμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως ανεκοινώθη ότι ο αντιπρόσωπος της Ιταλίας βαρώνος Αλοΐζι εζήτησε συγγνώμην από το προεδρείον της Διασκέψεως δηλών ότι δεν θα δυνηθή να παραστή εις την συνεδρίασιν του Συμβουλίου. Η απόφασις ελήφθη υπό της Ιταλικής κυβερνήσεως κατόπιν της χθεσινής αποφάσεως του Συμβουλίου της ΚΤΕ όπως διατηρηθή το Αιθιοπικόν ζήτημα εις την ημερησίαν διάταξιν του Συμβουλίου.

ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ: Ρώμη, 12.- Aγγέλλεται εξ Αδδίς Αμπέμπα ότι ο στρατάρχης Μπαντόλιο επί τη ευκαιρία του διορισμού του ως αντιβασιλέως της Αιθιοπίας εδέχθη τα συγχαρητήρια των Ιταλών και των ξένων ανταποκριτών. [Σημ. «Φ»: Οταν το 1943 το ιταλικόν κατεστημένον ηθέλησε να απαλλαγεί του εναγκαλισμού του με τον φασισμόν, ο Μπαντόλιο υπήρξεν το σκεύος εκλογής του διά την διαδοχήν του Μουσσολίνι εις την προεδρίαν του υπουργικού συμβουλίου.]