ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 21-V-1936

Γ.Α.Β.: ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ…  (Από άρθρον του Γεωργίου Α. Βλάχου.) «Ο κ. Παπανδρέου μάς απήντησε χθες διά μακρών και μας έγραψε όσα έχει γράψει πολλάκις όσα και ημείς έχομεν γράψει συχνά: Η Δικτατορία είναι πολίτευμα βίας, είναι τυφλή, δεν έχει διαδόχους, ενώ τα ελεύθερα πολιτεύματα έχουν όλα τα αγαθά: την εύκολον διαδοχήν των Κυβερνήσεων, τον ελεύθερον έλεγχον […]. Αλλά περί αυτού πρόκειται;… Πρόκειται μήπως να φιλοσοφήσωμεν επί των αρετών και των κακιών του ενός πολιτεύματος και του άλλου και ν’ απαντήσωμεν εις ένα γενικόν ερώτημα, το οποίον ουδέποτε ενώπιον ελευθέρων ανθρώπων ετέθη, Κοινοβουλευτισμός ή Δικτατορία, Ελευθερία ή Βία;… Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται ειδικώς περί της κατά Μάιον του 1936 Ελληνικής Πολιτείας η οποία είναι άρρωστος, η οποία δεν πηγαίνει καλά και η οποία έχει ανάγκην επεμβάσεως δραστικής. Ούτω, εάν επρόκειτο περί ανθρώπου του οποίου απειλεί τον ένα πόδα η γάγγραινα, θα ελέγομεν ότι αυτού του ανθρώπου πρέπει να κοπή το ένα πόδι, χωρίς όμως να δίδωμεν τον δικαίωμα εις τον κ. Παπανδρέου να διενεργή, εις αντίκρουσιν της διαγνώσεώς μας, παγκόσμιον Δημοψήφισμα και να ερωτά τους ανθρώπους αν θέλουν να έχουν ένα πόδι ή δύο. […] Η Ελλάς λοιπόν του Μαΐου του 1936 δεν ημπορεί με τας ελευθερίας και τον Κοινοβουλευτισμόν να προκόψη […].» [Σημ. «Φ»:Παρόμοιο με του καλλιεργημένου αστού Γεωργίου Βλάχου επιχείρημα επεκαλέσθη και ο «άξεστος» συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, αλλά με ανθρωπιστικότερη μεταφορά. Δεν έκοψε το πόδι του ασθενούς, αλλά το έβαλε στον γύψο.]

ΧΩΡΙΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΘΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ: Κέρκυρα, 20.- Αι εορταί της Ενώσεως [της Επτανήσου] ήρχισαν σήμερον με πάσαν μεγαλοπρέπειαν. Η πόλις διακεκοσμημένη με σημαίας και στέμματα παρουσιάζει όψιν εκτάκτως πανηγυρικήν. Απειρα πλήθη λαού από της πρωίας κατέκλυσαν την παραλιακήν και τας κεντρικάς οδούς της πόλεως, διά να υποδεχθούν τον Βασιλέα. Εξόχως γραφικόν ήτο το θέαμα των χωρικών, ενδεδυμένων με τας τοπικάς των ενδυμασίας. Εκ των χωρίων είχον επίσης αφιχθή χωρικαί παρθένοι κομίζουσαι άνθη. […].