ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 30/31-V-1936

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ: Λονδίνον, 29.- Αι αγγλικαί εφημερίδες σχολιάζουν τας δηλώσεις του κ. Μουσσολίνι προς τον «Ημερήσιον Τηλέγραφον», τας αφορώσας τας ιταλικάς διαθέσεις έναντι των μικρών μεσογειακών Κρατών. «Η Ιταλία, είπεν ο κ. Μουσσολίνι, ουδεμίαν εχθρικήν διάθεσιν τρέφει έναντι των Δυνάμεων αυτών. Μετά της Ελλάδος ιδίως και της Τουρκίας την συνδέουν σύμφωνα φιλίας και μη επιθέσεως, τα οποία είναι αποφασισμένη να σεβασθή απολύτως.»

ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝ…: Λονδίνον, 30.- Σχολιάζουσα τας δηλώσεις του κ. Μουσσολίνι προς την «Νταίηλυ Τέλεγκραφ», η «Τριμπούνα» γράφει ότι τα Κράτη τα εφαρμόζοντα τας κυρώσεις δέον να λάβουν υπ’ όψιν αυτάς διότι η υπομονή του ιταλικού λαού έχει όρια και η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζη ότι εάν διατηρήση και εντείνη τας κυρώσεις θα σημαίνει ότι θέλει τον πόλεμον. [Σημ. «Φ»: Εννοούνται οι κυρώσεις της Κοινωνίας των Εθνών κατά της Ιταλίας για την εισβολή της στην Αιθιοπία. H La Tribuna ήταν παραδοσιακή ιταλική καθημερινή εφημερίδα της Ρώμης, της οποίας η ιδιοκτησία πέρασε σε έναν φιλοφασιστικό χρηματοδοτικό όμιλο και κατέστη ημιεπίσημο όργανο της κυβέρνησης Μουσολίνι.]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ: Ο επιτετραμμένος της Αγγλίας κ. Ουώκερ επεσκέφθη χθες τον πρωθυπουργόν κ. Ιωάννην Μεταξάν. Η συνομιλία ήτο σχετική με το ζήτημα του διακανονισμού της εξυπηρετήσεως του εξωτερικού δημοσίου χρέους.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Βερολίνον, 30.- Τηλεγραφήματα εκ Μαδρίτης αγγέλλουν ότι στοιχεία της άκρας αριστεράς έρριψαν εις διάφορα καφενεία της πόλεως εκρηκτικάς ύλας και βόμβας. Ετραυματίσθησαν πολλά άτομα. Υπό της αστυνομίας συνελήφθησαν 120 μέλη και το συμβούλιον του αναρχοσυνδικαλιστικού συνδέσμου υπαλλήλων καφενείων.

ΓΑΛΛΙΑ: Παρίσιοι, 30.- Η απεργία των μεταλλουργών συνεχίζεται. Οι απεργοί υπολογίζονται εις τεσσαράκοντα χιλιάδας. Τα εργοστάσια Ρενώ τα οποία χρησιμοποιούν τριάκοντα τρεις χιλιάδας εργάτας καθώς και τα εργοστάσια Γκνομ και Ρον, άτινα κατασκευάζουν αεροπλάνα και αυτοκίνητα, εδέχθησαν τας αξιώσεις των εργατών.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ: Την προσεχή Τετάρτην [3 Ιουνίου 1936] και ώραν 7ην μ.μ. ακριβώς εις το θέατρον Αργυροπούλου (Ιπποκράτους) δίδεται η τρίτη διάλεξις της «Ενώσεως υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου». Ομιλητής ο κ. Στρατής Σωμερίτης με θέμα: «Η σύγχρονος οικονομία και το πρόβλημα της πολιτικής ελευθερίας».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ. Πατησίων – Ηπείρου 4 (έναντι Μουσείου). «Νέος θερινός κινηματογράφος». Εντελώς νέα έργα και όχι εκείνα που προεβλήθησαν τον χειμώνα. Τα ωραιότερα φιλμ της Διεθνούς Παραγωγής 1936. Ρουαγιάλ: Σωστό θαύμα ανέσεως. Τα τελειότερα μηχανήματα. Καθίσματα μοντέρνα.