ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10-VI-1936

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ! Εις απογευματινήν εφημερίδα ανεγράφη ότι εις γνώσιν των κοινοβουλευτικών κύκλων περιήλθον ωρισμέναι ενέργειαι προσώπων εγγύτατα ευρισκομένων προς την Κυβέρνησιν και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρον αυτής, αι οποίαι θα ηδύναντο να ερμηνευθούν ως εκδηλωτικαί διαθέσεων εκτροπής εκ του κοινοβουλευτισμού. […] Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς υπ’ όψιν του οποίου ετέθησαν αι ανωτέρω πληροφορίαι εχαρακτήρισε ταύτας ως καθολοκληρίαν αβασίμους. Προσέθεσε δε ότι « […] Η Κυβέρνησις προέρχεται εκ της εμπιστοσύνης της Βουλής και δεν εννοεί ν’ απομακρυνθή της εντολής την οποίαν αύτη της ενεπιστεύθη.»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Κατά την τελευταίαν συγκέντρωσιν του Ροταριανού Ομίλου ο κ. Απ. Δοξιάδης, πρώην υπουργός της Υγιεινής, συνέχισε την προηγουμένην διάλεξίν του περί βιολογικής πολιτικής, διαπραγματευθείς κυρίως περί του εν Ιταλία και Γερμανία εφαρμοζομένου προγράμματος. Η κυβέρνησις του κ. Μουσσολίνι επιδιώκει διά της βιολογικής αυτής πολιτικής αποτελέσματα ποσοτικά, δηλαδή τον πολλαπλασιασμόν του πληθυσμού. Το προς τούτο μέσον είναι φόρος επί των αγάμων και των ατέκνων. […] Η εθνικοσοσιαλιστική όμως κυβέρνησις του κ. Χίτλερ επιδιώκει όχι μόνον ποσοτικά αλλά και ποιοτικά αποτελέσματα. Ζητεί να δημιουργήση γερμανικήν φυλήν υγιά και καλυτέραν διά της απαγορεύσεως της συνάψεως γάμων μεταξύ Γερμανών και προσώπων μη ανηκόντων εις την γερμανικήν η εις συγγενή ταύτης φυλήν (την Αρίαν ή ινδογερμανικήν) και διά της αποστειρώσεως των εκ κληρονομικών σωματικών και ψυχικών νοσημάτων πασχόντων ανδρών και γυναικών. Τα αποτελέσματα της πολιτικής ταύτης δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθώσι προ της παρελεύσεως δύο ή τριών γενεών. Εν τω μεταξύ, είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένον ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων ανηκόντων εις φυλάς ανομοίους (Λευκών μετά μαύρων, Λευκών μετά Κιτρίνων) παράγει τέκνα βαθμιαίως εκφυλιζόμενα. Τουναντίον ο γάμος μεταξύ ατόμων ομοίων φυλών παράγει τέκνα έχοντα καλυτέρας ιδιότητας. […] Η ομιλία του κ. Δοξιάδη εκίνησε ζωηρότατον το ενδιαφέρον, κατ’ επιθυμίαν δε των Ροταριανών θέλει συνεχισθή προσεχώς. (Ανακοινούται εκ του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών). [Σημ. «Φ»: Ο Απόστολος Δοξιάδης υπήρξε αγωνιστής για τα δίκαια των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας και πρωτοπόρος της προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα.]

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνσιν του κ. Δ. Μητροπούλου θα δώση την προσεχή Τετάρτην 17ην τρεχ. και ώραν 6.45 μ.μ. έκτακτον συναυλίαν εις το θέατρον Ηρώδου του Αττικού, καθ’ ην θα εκτελέση πρόγραμμα περιλαμβάνον αποκλειστικώς έργα Βάγκνερ.