ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 1-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-1-vii-1936-2140831

Ο ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ ΣΤΗΝ ΚΤΕ: Γενεύη, 30.– Η αίθουσα των συνεδριάσεων της Κοινωνίας των Εθνών είχεν υπερπληρωθή κόσμου μίαν ολόκληρον ώραν προ της ορισθείσης διά την έναρξιν της συνεδριάσεως. Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει όπως ίδη τον Αυτοκράτορα της Αβησσυνίας όστις ανεμένετο να λάβη τον λόγον εν τη Γενική Συνελεύσει της ΚΤΕ προς υποστήριξιν των δικαίων της χώρας του [μετά την ιταλικήν κατάκτησιν]. […] Δεν υπάρχει –είπεν ο Αυτοκράτωρ– παράδειγμα εμφανίσεως αρχηγού έθνους ενώπιον της Συνελεύσεως, αλλά και δεν υπήρξε ποτέ ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών παράδειγμα έθνους απειλουμένου να απαλειφθή του χάρτου διά μεθόδων πολεμικής τέχνης εκ των βαρβαροτέρων εξ όσων ποτέ εγνώρισεν ο κόσμος. Πρόκειται περί πολέμου καθαρώς και απολύτως κατακτητικού απηγορευμένου και υπό του Καταστατικού της ΚΤΕ και υπό του πολιτισμού. […] Η Ιταλία –είπε– παρεσκεύαζε τον πόλεμον από δεκατεσσάρων ετών, αλλ’ η κατάστασις δεν θα ελάμβανε την εξέλιξιν την οποίαν έλαβεν εάν ένιαι των ευρωπαϊκών χωρών δεν έκρινον ότι ήτο αναγκαίον να επιτύχουν την φιλίαν της Ιταλίας. […] Ερχομαι ίνα κάμω έκκλησιν ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών όπως παρέμβη και σώση τον εν συντριβή λαόν μου. Ποίαν απάντησιν θα δώσω εις τον λαόν μου επιστρέφων; Ο Θεός και η Ιστορία θα ενθυμηθούν την κρίσιν σας.»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ: Λονδίνον, 30.– Τηλεγραφήματα εξ Αντίς Αμπέμπα αγγέλλουν ότι φάλαγξ υπό τον στρατηγόν Τζελόζο κατέλαβε την 27ην τρέχοντος το Μέγκα. [Σημ. «Φ»: Ο στρατηγός Κάρλο Τζελόζο διετέλεσε αρχηγός των ιταλικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, από τον Σεπτέμβριο του 1941 έως τις 3 Μαΐου 1943, και το όνομά του συνδέθηκε με φρικαλεότητες και διαφθορά.]