ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 7-VΙI-1936

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ: Εις το υπουργείον των Εξωτερικών [όπου το γραφείο του πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά] συνεκροτήθη χθες την 6ην μ.μ. η προαγγελθείσα σύσκεψις της Κυβερνήσεως μετά των αρχηγών των κομμάτων διά το ζήτημα του εξωτερικού δημοσίου χρέους. Μετέσχον ταύτης ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. υφυπουργός των Οικονομικών, ο κ. Σοφούλης, ο κ. Βοζίκης, ο κ. Καφαντάρης, ο κ. Γ. Πεσμαζόγλου και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Τσουδερός. […] Οι ομολογιούχοι ζητούν αύξησιν κατά τινας μονάδας του ποσοστού 35% διά το έτος 1935-36, υπερβολικήν δε αύξησιν του ποσοστού διά το τρέχον [οικονομικόν] έτος. [Σημ. «Φ»: Εννοείται 35% των αντιστοιχούντων τόκων.] Ζήτημα οριστικού διακανονισμού υπό τους όρους τους προταθέντας υπό της Ελλάδος δεν τίθεται καν υπό των ομολογιούχων επιμενόντων εις προσωρινόν διά τα έτη 1935 και 1936. Επιπροσθέτως οι ομολογιούχοι ζητούν τον περιορισμόν ωρισμένων δαπανών του προϋπολογισμού του απαιτουμένου διά την πληρωμήν του ποσού, το οποίον ζητούν, πλήρη αναγνώρισιν των δικαιωμάτων της ΔΟΕ και πλείστας άλλας εμπορικής και συναλλαγματικής φύσεως εξασφαλίσεις και διευκολύνσεις. Κατά τας αυτάς πληροφορίας η Κυβέρνησις και οι αρχηγοί των κομμάτων εχαρακτήρισαν τας ως άνω αξιώσεις ως «καταπληκτικάς» και ευρισκομένας έξω της πραγματικότητος. Επί τη βάσει του πορίσματος της συσκέψεως η αντιπροσωπεία μας διετάχθη να επιμείνη απολύτως εις τας αρχικώς διατυπωθείσας ελληνικάς προτάσεις. Εάν αύται αποκρουσθούν, η αντιπροσωπεία θα διακόψη τας [εν Λονδίνω] διαπραγματεύσεις και θα επιστρέψη ενταύθα.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ: Θεσσαλονίκη, 6.- Τηλεγραφούν εκ Kαβάλας, ότι όλως απροόπτως και παρά την αντίθετον γνώμην του καπνεργατικού σωματείου «Ανεξαρτησία», εκηρύχθη σήμερον εκεί απεργία των καπνεργατών της εταιρείας «Γκέρυκ» επεκταθείσα και εις τους καπνεργάτας των άλλων εταιρειών. Οι απεργοί ελιθοβόλησαν την οικίαν του διευθυντού της «Γκέρυκ» κ. Χαρισιάδου και τας καπναποθήκας της ιδίας εταιρείας, ήλθον δε εις σύγκρουσιν με την εκ χωροφυλάκων φρουράν η οποία έρριψε πολλούς πυροβολισμούς εις τον αέρα προς εκφοβισμόν. Οι απεργοί επετέθησαν εναντίον των χωροφυλάκων διά λίθων, ετραυμάτισαν δύο εξ αυτών και ακολούθως τους κατεδίωξαν μέχρις ότου ούτοι κατέφυγον εις εν παντοπωλείον και εν υποδηματοποιείον. Οι απεργοί όμως εισώρμησαν εις τα δύο καταστήματα, έθραυσαν παν ό,τι εύρον εντός αυτών και εξυλοκόπησαν αγρίως τους χωροφύλακας. [Σημ. «Φ»: Εναν  μήνα αργότερα εκηρύχθη δικτατορία…]