ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 9-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-9-vii-1936-2142111

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΪΝ: Παρίσιοι, 8.– Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι σήμερον ετελέσθησαν τα εγκαίνια του εν Φραγκφούρτη νέου μεγάλου κεντρικού αεροδρομίου. Το αεροδρόμιον τούτο θα χρησιμεύη διά την αναχώρησιν και την άφιξιν των αεροπλάνων των μεγάλων γραμμών καθώς και των αεροπλάνων τα οποία διεξάγουν την συγκοινωνίαν μετά της Βορείου και της Νοτίου Αμερικής. Το πρώτον αεροπλάνον το οποίον θα αναχωρήση αύριον την πρωΐαν εκ του νέου αεροδρομίου θα κατευθυνθή εις Ρίον Ιανέϊρον μέσω Σεβίλλης, Λας Πάλμας, Μπάθρατς και Νατάκ. (Πηγή φωτογραφίας: Fraport.)

ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΙ: Κατά τηλεγραφήματα προς το Υπουργείον Αεροπορίας παρά την νησίδα Τριχωνήσι εκτός της προσθαλασσωθείσης εκεί προ 4ημέρου ιταλικής πολεμικής αερακάτου, προσεθαλασσώθησαν χθες άνευ αδείας της ελληνικής Κυβερνήσεως και δύο άλλα ιταλικά πολεμικά αεροπλάνα της βάσεως των Δωδεκανήσων. Εις τον αυτόν όρμον κατέπλευσαν την μεσημβρίαν επίσης απροσδοκήτως δύο ιταλικά αντιτορπιλλικά, τα πληρώματα των οποίων μετά των πληρωμάτων των δύο υδροπλάνων προσεπάθησαν να ανελκύσουν επί του καταστρώματος του ενός των αντιτορπιλλικών την προ 4ημέρου προσθαλασσωθείσαν αεράκατον. Τας εσπερινάς ώρας τόσον τα αντιτορπιλλικά όσον και τα υδροπλάνα ανεχώρησαν προφασισθέντα ότι δεν ήτο δυνατή η ανέλκυσις της αερακάτου ή η ρυμούλκησίς της. Εις τας τοπικάς αρχάς εδήλωσαν ότι θα κατέπλεε διά την παραλαβήν της αερακάτου υδροπλανοφόρον.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ: Κατ’ άλλο τηλεγράφημα εκ Βαθέος Σάμου προς το Υπουργείον Αεροπορίας, δύο αεροπλάνα αγνώστου εθνικότητος υπερίπταντο καθ’ όλον το απόγευμα προχθές της μεταξύ Σάμου και Ικαρίας νησίδος Φούρνοι εκτελούντα παρατηρήσεις. Την εσπέραν τα αεροπλάνα εξηφανίσθησαν τραπέντα προς Δωδεκάνησον. Υποτίθεται ότι ήσαν ιταλικά.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ: Αύριον, την 7ην απογευματινήν, θα δοθή η Τρίτη συνοικιακή συναυλία του Δήμου Αθηναίων, υπό την δ/σιν του κ. Οικονομίδη, εις την πλατείαν Κυψέλης.