ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11/12-VΙI-1936

Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ: Βερολίνον, 11.- Δι’ επισήμου ανακοινωθέντος εκδοθέντος την εσπέραν υπό του υπουργείου Προπαγάνδας, αγγέλλεται επισήμως η σύναψις Αυστρο-γερμανικής συμφωνίας διά της οποίας η Αυστρία αναγνωρίζει εαυτήν ως Κράτος γερμανικόν. Η επίσημος δήλωσις με την οποίαν ο κ. Γιόζεφ Γκαίμπελς συνοδεύει το σχετικόν ανακοινωθέν έχει ως εξής: «Εν ονόματι της Κυβερνήσεως του Ράιχ ανακοινώ ότι συνήφθη σήμερον μεταξύ του Ράιχ και της ομοσπονδιακής κυβερνήσεως της Αυστρίας η ακόλουθος σύμβασις ήτις αποτελεί νέον σταθμόν οδηγούντα προς την οδόν της ειρήνης και την διαλεύκανσιν της ευρωπαϊκής καταστάσεως.» Το κείμενον του ανακοινωθέντος έχει ως εξής: « […] 3ον) Η αυστριακή κυβέρνησις θα τηρήση απέναντι του Ράιχ πολιτικήν εν γένει και κατ’ ιδίαν απολύτως σύμφωνον προς τας αρχάς αίτινες ανταποκρίνονται εις το γεγονός ότι η Αυστρία δηλοί ότι είναι κράτος γερμανικόν. […].»

ΣΟΥΣΝΙΓΚ, Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΔΕΑ: Βιέννη, 11.- Ο καγκελλάριος Κουρτ Σούσνιγκ ωμίλησεν από ραδιοφώνου [και] ετόνισεν ότι οι δύο λαοί έχουν την αυτήν κοινότητα σκέψεων και ότι έκαστος εξ αυτών θα συμβάλη διά την καλυτέραν ανάπτυξιν της γερμανικής ιδέας.

ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: Λονδίνον, 11.- Ο «Εωθινός Ταχυδρόμος» [The Morning Post] γράφει: «Η ενίσχυσις της αμύνης της χώρας θα έχη σωτήριον αποτέλεσμα και θα υπενθυμίση εγκαίρως εις τα άλλα κράτη ότι η Αγγλία όσον φιλειρηνική και αν είναι, δεν είναι διατεθειμένη να υποφέρη ή να επιτρέψη οιανδήποτε επιθετικήν ενέργειαν η οποία θα έθιγε τα συμφέροντά της.»

GIUSEPPE VOLPI: Βερολίνον, 10.- Ο επί κεφαλής της αναδιοργανώσεως των οικονομικών της Ιταλίας κόμης Βόλπι αφίκετο ενταύθα και θα συναντηθή μετά των ιθυνόντων τα οικονομικά της Γερμανίας. Τον κ. Βόλπι εδεξιώθη ο κ. Σαχτ. [Σημ. «Φ»: Ο κόμης Giuseppe Volpi di Misurata, σύνδεσμος μεταξύ του φασιστικού καθεστώτος και του ιταλικού κεφαλαίου, είναι ο πατέρας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και προς τιμήν του απονέμεται κάθε χρόνο το ομώνυμο Βραβείο για την καλλίτερη ερμηνεία ανδρικού και γυναικείου ρόλου.]

NENETTE CHARISSE: Προχθές το πρωί (10 Ιουνίου 1936), στην μικρή σκοτεινή αίθουσα του Ωδείου Αθηνών […] μια ψηλή, λιγνή και μελαχροινή κοπέλλα, η Δ/νίς Χαρίση, άρτι αφιχθείσα εξ Αμερικής, έδωσε ένα μικρό ανεπίσημο ρεσιτάλ χορού. […].