ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26-VΙI-1936

10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ι: Ο υφυπουργός των Στρατιωτικών κ. Παπαδήμας αναφερόμενος εις τα περί κινήσεως αξιωματικών εχαρακτήρισε ταύτα ως ανάξια και διαψεύσεως.

10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΙ: Κατά παρασχεθείσας χθες πληροφορίας τόσον ο κ. Ι. Θεοτόκης όσον και ο κ. Θ. Σοφούλης αποβλέπουν εις την συμμετοχήν εις τας αρξαμένας συνεννοήσεις διά την κυβερνητικήν συνεργασίαν των κομμάτων και του Λαϊκού. […] Ο κ. Θεοτόκης κατέστησε χθες ενημέρους τους κ.κ. Ι. Ράλλην και Θ. Τουρκοβασίλην της συνομιλίας την οποίαν έσχεν μετά του κ. Σοφούλη. […] Επίσης ο κ. Σοφούλης κατέστησεν ενημέρους τους κ.κ. Καφαντάρην και Παπαναστασίου.

10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΙΙ: «Λαϊκόν Μέτωπον» με Ι. Σοφιανόπουλον. «Αι υπογεγραμμέναι κομματικαί οργανώσεις αγωνιζόμεναι διά την υπεράσπισιν των λαϊκών συμφερόντων, την καταπολέμησιν του φασισμού, την προαγωγήν του συγχρόνου κράτους εις μία λαοκρατούμενην δημοκρατίαν και την δημιουργίαν μιας δικαιοτέρας κοινωνίας που θα σέβεται την εργασίαν των ανθρώπων, απεφάσισαν την σύμπηξιν “Λαϊκού Μετώπου”. […] Εν Αθήναις τη 22 Ιουλίου 1936. Διά το Αγροτικόν κόμμα της Ελλάδος, ο αρχηγός Ι. Α. Σοφιανόπουλος. Διά το Κομμουνιστικόν κόμμα της Ελλάδος ο γραμ. της Κεντρικής Επιτροπής Βασίλειος Νεφελούδης.»

10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙV: Διά Βασιλικού Διατάγματος, ανακαλούνται εις την ενεργόν υπηρεσίαν οι εν διαθεσιμότητι διατελούντες αντιστράτηγοι κ.κ. Μαζαράκης, Πετρίτης, Παναγιωτάκος και Ταρσούλης.

10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ V: Την πρωίαν χθες εκηρύχθη εις Πειραιά μερική απεργία εις τα εργοστάσια Αγίου Ιωάννου Ρέντη. Οι εργάται απήργησαν εις ένδειξιν αλληλεγγύης προς τους απεργούς συναδέλφους των τών Αθηνών.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Βερολίνον, 25.- Εκ των εν Ισπανία λαβόντων χώραν σήμερον γεγονότων δεν προκύπτει ουδεμία ουσιώδης μεταβολή εις την κατάστασιν. Τα [εθνικιστικά] στρατεύματα του στρατηγού Μόλλα απέβησαν ανίσχυρα να κατανικήσουν την αντίστασιν την προβληθείσαν υπό των κυβερνητικών εις την φάραγγα της Γκουανταράμα και παραμένουν εις απόστασιν τριάκοντα μιλλίων από της Μαδρίτης.

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Παρίσιοι, 25.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι η Γερμανία αναγνωρίζει την ιταλικήν Αυτοκρατορίαν εν Αιθιοπία. Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Τσιάνο εδέχθη τον πρεσβευτήν του Ράιχ, Φον Χάσελ. [Σημ. «Φ»: Ο Ulrich von Hassell εξετελέσθη τον Σεπτέμβριο του 1944 κατηγορηθείς για συμμετοχή στη συνωμοσία της 20ής Ιουλίου 1944 κατά του Χίτλερ. Τον Ιανουάριο είχε εκτελεστεί ο Γκαλεάτσο Τσιάνο.]