ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-VIII-1936

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Γεώργιος Β΄ Βασιλεύς των Ελλήνων. Εχοντες υπ’ όψει το άρθρον μόνον της υπό στοιχ. ΚΔ΄ συνταγματικής πράξεως επικυρωθείσης υπό της Εθνικής Συνελεύσεως, μετά πρότασιν του υπουργικού Συμβουλίου, αναστέλλομεν τας διατάξεις των άρθρων 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20 και 95 του εν ισχύι Συντάγματος καθ’ όλον το Κράτος ως απειληθείσης σοβαράς διαταράξεως της δημοσίας τάξεως. Ο ημέτερος επί των Εσωτερικών υπουργός δημοσιεύση και εκτελέση το διάταγμα τούτο. Εν Αθήναις τη 4 Αυγούστου 1936. Γεώργιος Β΄. Το Υπουργικόν Συμβούλιον. Ο Πρόεδρος Ι. Μεταξάς. Τα Μέλη […].

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑ: Ο κ. Πρωθυπουργός δεχθείς χθες την εσπέραν τους αντιπροσώπους του Τύπου προέβη εις ανακοινώσεις αι οποίαι δύνανται να συνοψισθούν ως εξής: Απόλυτος τάξις επικρατεί εις ολόκληρον την Ελλάδα [μετά την επιβολή της δικτατορίας], ως δε πληροφορούμαι η επελθούσα μεταβολή εγένετο ευχαρίστως δεκτή υπό του ελληνικού λαού. Ειδικώς εις την Κρήτην επικρατεί απόλυτος ησυχία. […] Το μόνον σημειωθέν γεγονός είναι ότι σήμερον (χθες) την πρωΐαν εγένετο απόπειρα εν Καβάλλα προς κήρυξιν απεργίας. Αλλά μόλις οι απεργοί επληροφορήθησαν την κήρυξιν του στρατιωτικού νόμου εδικαιολογήθησαν ότι απήργησαν αγνοούντες τούτο, πάραυτα δε επανήλθον εις τας εργασίας των.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ: Εν συνεχεία ο κ. Πρωθυπουργός ανεκοίνωσεν ότι εκ των πρώτων μελημάτων της Κυβερνήσεως θα είναι η εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής, ήτις αποβλέπει εις την ηθικήν και υλικήν ενίσχυσιν της εργατικής και αγροτικής τάξεως και γενικώς των πενεστέρων τάξεων. Τα σχετικά νομοθετήματα θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν το ταχύτερον, θα αποβλέπουν δε μεταξύ άλλων εις την πλήρη εφαρμογήν του θεσμού της υποχρεωτικής διαιτησίας, την εφαρμογήν και επέκτασιν του οκταώρου και του κατωτάτου ημερομισθίου και εις την πραγματοποίησιν των κοινωνικών ασφαλίσεων.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Κατόπιν διαταγής της Κυβερνήσεως τα αστυνομικά όργανα προέβησαν εις την κατάσχεσιν των μέχρι της προχθές κυκλοφορούντων κομμουνιστικών εντύπων και περιοδικών.

…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΜΠΟΥΖΩΦ: Η κωμωδία του [Σοβιετικού συγγραφέα Αλεξέι] Αρμπούζωφ «Μακρυνός δρόμος» που παίζει ο θίασος Κατερίνας Ανδρεάδη εις το ομώνυμον θέατρον της πλατ. Κυριακού, εξακολουθεί να συγκεντρώνη πολύν κόσμον.