ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-VIII-1936

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ: Τα πολιτικά γεγονότα τα προηγηθέντα της επελθούσης πολιτικής μεταβολής δύνανται να συνοψισθούν ως εξής: Προχθές την εσπέραν [4 Αυγούστου 1936] συνεκροτήθη εις το υπουργείον των Εξωτερικών [όπου το γραφείο του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά] το Υπουργικόν Συμβούλιον με τον αντικειμενικόν σκοπόν να λάβη αποφάσεις προς αντιμετώπισιν της απειλουμένης γενικής εργατικής απεργίας. […] Διεβιβάσθησαν εις τον κ. Πρωθυπουργόν εμπιστευτικαί πληροφορίαι […] κατά τας οποίας η απεργία θα εξελίσσετο εις οχλοκρατικήν στασιαστικήν εκδήλωσιν με τον αντικειμενικόν σκοπόν ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος. […] Κατόπιν τούτου, εισηγήσει του κ. Πρωθυπουργού, απεφασίσθη όπως η τάξις εξασφαλισθή διά της λήψεως μέτρων, ήτοι διά της αναστολής διατάξεων του Συντάγματος, διά της κηρύξεως του Στρατιωτικού Νόμου, της διαλύσεως της Βουλής και της αναλήψεως πάσης εξουσίας εις χείρας του κ. Πρωθυπουργού. Πάραυτα κατηρτίσθησαν τα δύο σχετικά διατάγματα […] και υπεγράφησαν υπό της Α. Μ. του Βασιλέως […] Ευθύς μετά τούτο, ο κ. Πρωθυπουργός […] απέστειλε ταύτα προς δημοσίευσιν εις το έκτακτον φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ακολούθως ο κ. Πρωθυπουργός συνέταξε το διάγγελμά του προς τον ελληνικόν λαόν […]

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΑΞΑ: « […] η κυβέρνησις εδραιούσα το κοινωνικόν καθεστώς θα εργασθή υπό την αιγίδα του Βασιλέως αποτελεσματικώς διά την ευημερίαν της ελληνικής κοινωνίας εν γένει και ιδιαιτέρως των πενεστέρων τάξεων. […] Πάσαν οιανδήποτε αντίδρασιν κατά του εθνικού τούτου έργου της Ελληνικής Αναγεννήσεως είμαι αποφασισμένος να την εξουδετερώσω διά του τραχυτέρου τρόπου.»

ΒΛΑΧΟΣ: ΕΓΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΠΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ…!  (Από το κύριον άρθρον της «Κ» με την υπογραφή ΓΑΒ) «Η Δικτατορία επεβλήθη όπως επιβάλλεται η εγχείρισις εις ανθρώπους βαρύτατα ασθενείς. […] Η γάγγραινα είχε προχωρήσει […] ωδηγήθη εις το χειρουργείον η Ελλάς. Και εκεί της εκόπησαν αι ελευθερίαι… […].»