80 χρόνια πριν… 22/23-VIII-1936

1' 47" χρόνος ανάγνωσης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ: Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς προέβη [χθες 21 Αυγούστου 1936] εις τας κάτωθι δηλώσεις: « […] Είμαι ευτυχής αναγγέλλων την επελθούσαν συμφωνίαν μεταξύ των συμβουλίων των ομολογιούχων, άτινα οφείλω να ομολογήσω εξήτασαν τας προτάσεις της Κυβερνήσεως [για την κατ’ έτος καταβολή του 40% των τόκων του χρέους αντί του 35% που είχε συμφωνήσει ο Π. Τσαλδάρης, αλλά η Ελλάδα δεν το κατέβαλε κανονικώς] μετά πάσης δικαιοσύνης και αμεροληψίας. […].» [Σημ. «Φ»: Τα επόμενα χρόνια οι ομολογιούχοι –με αφανή σύμμαχό τους τον βασιλέα Γεώργιο Β΄– πίεζαν τον Μεταξά για νέες υποχωρήσεις, με αποτέλεσμα να γράψει στο «Ημερολόγιό» του φοβερή φράση γι’ αυτούς, που αν την έλεγε δημοσία, το ίδιο βράδυ θα τον είχε εκδιώξει ο Γεώργιος.]

ΒΛΑΧΟΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ:  (Από κύριο άρθρο του Γεωργίου Α. Βλάχου, στις 23 Αυγούστου 1936, για την συμφωνία με τους δανειστές.) « […] Επραξεν λοιπόν καλώς η Ελλάς […] και θα πράξη κάλλιστα αν προβή εις τον οριστικόν διακανονισμόν, τώρα οπότε έχει αδεσμεύτους τας χείρας, οπότε δύναται ελευθέρως να σκέπτεται, οπότε ο παράγων της εσωτερικής δημοκοπίας αργεί.»

ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Εις το Υφυπουργείον της Εθνικής Οικονομίας συνήλθε χθες την 6.30 μ.μ. εις πρώτην συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. […] Την έναρξιν της συνεδριάσεως εκήρυξεν ο κ. Πρωθυπουργός όστις είπε τα εξής: «Η Κυβέρνησις, ολοκληρούσα το πρόγραμμα αυτής επί του πεδίου της Κοινωνικής Πολιτικής, συμπληρούσα το έργον υπέρ της εργατικής τάξεως και του μισθωτού γενικώς […] έρχεται σήμερον […] να θέση εις εφαρμογήν θεσμόν τεραστίας κοινωνικής και οικονομικής σημασίας όχι μόνον διά την εργατικήν τάξιν και την υπαλληλικήν, αλλά και δι’ αυτήν την εξέλιξιν του έθνους μας. Αι Κοινωνικαί ασφαλίσεις, αίτινες μέχρι τούδε δεν κατωρθώθη να λάβουν πραγματικήν υπόστασιν, ήδη από σήμερον εισέρχονται διά της λειτουργίας του γνωμοδοτικού συμβουλίου εις το στάδιον της πραγματώσεως και εφαρμογής των. […].»

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΒΩΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΕΡ ΝΑΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ: Αι ανασκαφαί εις Παλαιόπολιν Κερκύρας έφεραν εις φως ναόν Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του τέλους του 4ου αιώνος. Εις την πρόσοψιν της Βασιλικής υπάρχει η εξής επιγραφή: «Πίστιν έχων βασιλείαν εμών μενέων συνέριθον σοι μάκαρ τόνδ’ ιερόν ναόν. Ελλήνων τεμένη και βωμούς εξαπαλάξας […].»