ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 31-VIII-1936

ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ: Νέα Υόρκη, Αύγουστος.- Οι «Τάιμς» πληροφορούνται ότι ο πρόεδρος Ρούσβελτ σκέπτεται, εάν φυσικά επανεκλεγή εις το αξίωμά του, να συγκαλέση κατά τους πρώτους μήνας του 1937 διάσκεψιν των αρχηγών των κυριωτέρων ευρωπαϊκών κρατών. Εις την διάσκεψιν αυτήν θα κληθούν ο Βασιλεύς της Αγγλίας Εδουάρδος, ο Στάλιν, ο Χίτλερ, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Λεμπρέν, ο οποίος και θα παρακληθή να αναγνώση μίαν διακήρυξιν υπέρ της ειρήνης. Πιστεύει δε ότι η διακήρυξις αύτη θα δημιουργήση ρεύμα της παγκοσμίου δημοσίας γνώμης υπέρ των συγκεκριμένων προτάσεων, αι οποίαι θα ανακοινωθούν εις την διάσκεψιν διά την παγίωσιν της διεθνούς συνεργασίας προς περιστολήν των κινδύνων εκρήξεως πολέμου. Λέγεται ότι ο κ. Ρούσβελτ έκαμε κοινωνόν των σχεδίων του ένα εκ των ενταύθα πρεσβευτών, αντιπροσωπεύοντα μεγάλην ευρωπαϊκήν δύναμιν, ο οποίος, πεισθείς, εδήλωσεν εις αυτόν ότι θα αναλάβη να προπαγανδίση την ιδέαν πλησίον της κυβερνήσεώς του. Εν πάση περιπτώσει και αν αληθεύουν αι ως άνω πληροφορίαι δεν φαίνεται πιθανόν ότι θα ανακοινωθούν αυταί προ των προσεχών εκλογών διά την προεδρίαν των Ηνωμένων Πολιτειών. [Στη φωτογραφία ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ το 1936. Πηγή: North Country Public Radio]

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΟΓΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Ρώμη, 30.- Σήμερον την 6.30 μ.μ. ο κ. Μουσσολίνι ωμίλησεν εις Αβελίνο. Αι συγκεντρωθείσαι υπέρ εκατόν χιλιάδες λαού εζητοκραύγασαν ενθουσιωδώς τον Ντούτσε […]. Ο φωταγωγημένος λόφος του Αβελίνο και τα καιόμενα βεγγαλικά απετέλουν φαντασμαγορικόν θέαμα. Τα κύρια σημεία του λόγου του κ. Μουσσολίνι έχουν ως εξής: Μετά τον πόλεμον της Αφρικής όλαι αι ένοπλοι δυνάμεις της Ιταλίας είναι αρτιώτεραι παρ’ ότι ήσαν πριν. Με μίαν απλήν διαταγήν δυνάμεθα να κινητοποιήσωμεν εντός ολίγων ωρών οκτώ εκατομμύρια ανδρών. Δεκατέσσαρα έτη φασιστικού καθεστώτος μας έχουν συνηθίσει εις την θυσίαν και εις τον ηρωϊσμόν. […].