ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 11.ΙX.1936

filistwr

ΑΝΤΙΕΒΡΑΪΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ: Βερολίνον, 10.- Σήμερον τρίτην ημέραν του Εθνικοσοσιαλιστικού Συνεδρίου [εν Νυρεμβέργη] εγένετο επίδειξις της οργανώσεως του Εργατικού Μετώπου. Τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδες μέλη της οργανώσεως ταύτης παρήλασαν προ του Χίτλερ επευφημήσαντα αυτόν ενθουσιωδώς. Κατά την απογευματινήν συνεδρίαν του Εθνικοσοσιαλιστικού Συνεδρίου έλαβε πρώτος τον λόγον ο δόκτωρ Αλφρεντ Ρόζεμπεργκ (φωτοφραφία, πηγή Bundesarchiv). « […] Εν μέσω της εθνικής μας κρίσεως –είπεν ο ρήτωρ– εύρομεν το θάρρος ν’ αναπτύξωμεν την επίθεσιν κατά του παγκοσμίου ιουδαϊσμού και της επιρροής αυτού εν Γερμανία διότι είμεθα πεπεισμένοι τότε και σήμερον ακόμη περισσότερον ότι ο μπολσεβικισμός άνευ Εβραίων αρχηγών ουδέν θα κατώρθωνεν. […] Καταπολεμών τον ιουδαϊσμόν ο εθνικοσοσιαλισμός αγωνίζεται υπέρ του Κόσμου. Η ύπαρξις και το μέλλον της Ευρώπης προασπίζονται πρωτίστως και κυρίως εν Βερολίνω. Υποσχόμεθα επισήμως εις τον Κόσμον ότι εφ’ όσον οι απόγονοί μας θα υπάρχουν αι αποσυνθετικαί αυταί δυνάμεις δεν θα υψώσουν ποτέ πλέον την κεφαλήν εν Γερμανία.»
ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Λονδίνον, 10.- Εκ του λόγου του κ. Χίτλερ όστις ανεγνώσθη χθες εν Νυρεμβέργη, η περίοδος η οποία είλκυσεν ενταύθα την προσοχήν είναι η αφορώσα τας αποικιακάς αξιώσεις της Γερμανίας.
«ΟΧΙ» ΑΠΟ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ: Λονδίνον, 10.- Ο «Ημερήσιος Τηλέγραφος» παρατηρεί ότι κατ’ απροσδόκητον σύμπτωσιν ο υπουργός της Αμύνης της Νοτίου Αφρικής έδωσε χθες απάντησιν εις τον Γερμανόν καγκελλάριον εκ μέρους της Κυβερνήσεώς του. «Δεν είναι δυνατόν –είπεν ο κ. Χοφμέγιερ– να υπάρξη ζήτημα μεταβιβάσεως [αφρικανικών] εδαφών [εις την Γερμανίαν] χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν αι διαθέσεις των ενδιαφερομένων πληθυσμών.»
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 10.- Ο [εθνικιστικός] σταθμός ασυρμάτου της Σεβίλλης αναγγέλλει ότι ο Αγιος Σεβαστιανός περιεκυκλώθη υπό των εθνικιστικών στρατευμάτων. […] Εις το μέτωπον του Τολέδου αι εθνικιστικαί δυνάμεις κατέλαβον τας πόλεις Αρένα και Σαν Πέδρο. Διά των επιχειρήσεων τούτων το μέτωπον της επιθέσεως εκ του τομέως του Τολέδου επεξετάθη μέχρι των γραμμών, τας οποίας κατέχουν αι υπό τον στρατηγόν Μόλα δυνάμεις.
ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΗ ΛΟΥΛΟΥ: Χθες εις τα Χαυτεία ένας μικρός σκύλος ράτσας Λουλού προσβληθείς υπό λύσσης έδηξε τον 13ετή […] και την 11έτιδα […]. Ο λυσσών σκύλος προεκάλεσε μικροπανικόν μεταξύ των διαβατών. Σκοπός αστυφύλαξ έσπευσε και τον εφόνευσεν διά του περιστρόφου του.