ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 20-X-1936

ΟΡΓΗ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς εδέχθη χθες την πρωίαν εις συνεργασίαν τον υπουργόν της Δικαιοσύνης και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατά την συνεργασίαν ταύτην ο κ. Μεταξάς έθεσεν υπ’ όψιν των κ. κ. Λογοθέτη και Γιδοπούλου εξαιρετικώς επιεική απόφασιν μονομελούς δικαστηρίου επί υποθέσεως λαθρεμπορίας συναλλάγματος και επέστησε την προσοχήν αυτών επί της ανάγκης όπως δοθούν αυστηρόταται διαταγαί προς τας δικαστικάς αρχάς διά να μη επαναληφθή τοιαύτη περίπτωσις. Μετά το πέρας της συνεργασίας ο κ. Πρωθυπουργός εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του Τύπου τα ακόλουθα: «Εμεινα κατάπληκτος από τελευταίαν απόφασιν του μονομελούς δικαστηρίου επί ωρισμένης υποθέσεως, αφορώσης λαθρεμπόριον συναλλάγματος. Η απόφασις αύτη υπήρξε τόσον επιεικής ώστε ν’ αποβαίνη μάλλον εις ενθάρρυνσιν τοιούτων πράξεων, αι οποίαι ισοδυναμούν προς αφαίμαξιν του δυστυχούς αυτού τόπου. Και η απόφασις αύτη ηκολούθησεν άλλας αποφάσεις του τριμελούς δικαστηρίου, το οποίον ηλάττωσε ποινάς του μονομελούς κατά λαθρεμπόρων του συναλλάγματος. Λυπούμαι πολύ, διότι μέρος των δικαστών δεν κατενόησεν ακόμη περί τίνος πρόκειται και δεν ηνόησεν ότι η λαθρεμπορία του συναλλάγματος είναι έγκλημα κατ’ αυτής ταύτης της υποστάσεως της Ελληνικής κοινωνίας… Είμαι υποχρεωμένος –κατέληξεν ο κ. Μεταξάς– να σκεφθώ μέτρα ριζικώτατα διά να θέσω τέρμα εις τοιαύτην παρανόησιν».

ΚΟΥΝ, ΖΕΡΒΟΣ, ΚΟΚΟΛΑ: Μεταξύ των θιάσων που διελύθησαν και προσέθεσαν νέα πρόσωπα εις τους ανέργους είναι η «Λαϊκή Σκηνή» του κ. Καρόλου Κουν. Ο μαικήνας της «Λαϊκής Σκηνής» ήταν η κοσμική κ. Μυταράκη, η οποία κατώρθωσε δι’ εράνων να συγκεντρώση 80 χιλιάδας δραχμών, που εδαπανήθησαν το καλοκαίρι εις μισθούς, βεστιάριο και λοιπά έξοδα, γιατί το κοινόν δεν υποστήριξε την προσπάθειαν. Ο θίασος περιλαμβάνει ένα ισχυρόν ταλέντο, την αυριανή μεγάλη ηθοποιό της Ελλάδος, την Δ/δα Φρόσω Κοκόλα, και έναν πολύ καλόν καλλιτέχνην, τον κ. Παντελήν Ζερβόν. Η δ. Κοκόλα προσελήφθη προχθές εις τον θίασον Αλίκης.

ALAN BLACKWAR: Ηγγέλθη εξ Οξφόρδης ο θάνατος του διακεκριμένου αρχαιολόγου και ιστορικού Alan Blackwar, διευθυντού της εν Αθήναις Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής [British School at Athens], διαδεχθέντος πρό τινος τον αείμνηστον Payne. Ο αποθανών ήτο ηλικίας 38 ετών.

Γ. [ΕΡΑΣΙΜΑΚΗΣ] ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Η «Ενωσις Κεφαλληνών» θα δώση διάλεξιν «περί Κεφαλληνίας και Κεφαλληνιακού πνεύματος» την προσεχή Πέμπτην 22αν τρέχοντος και ώραν 6 μ.μ. εις τον «Παρνασσόν» με ομιλητήν τον κ. Γ. Μοσχόπουλον, διευθυντήν της εν Αργοστολίω Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης.