ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 5-ΧI-1936

05s2filistor

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Νέα Υόρκη, 4.- Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανεξελέγη με συντριπτικήν πλειοψηφίαν ο κ. Φράκλιν Ντ. Ρούσβελτ. Τα μέχρι τούδε γνωστά αποτελέσματα φέρουν τον κ. Ρούσβελτ λαμβάνοντα 18.444.409 ψήφους, τον δε κ. Λάντον 11.452.944. Υπολείπονται εισέτι τα αποτελέσματα πολλών περιφερειών. Τα αποτελέσματα των εκλογών διά την Βουλήν και την Γερουσίαν έχουν μέχρι στιγμής ως εξής: Εν τη Βουλή: Δημοκρατικοί 237, Ρεπουμπλικάνοι 41, ακαθορίστου στάσεως 157. Εν τη Γερουσία: Δημοκρατικοί 15, Ρεπουμπλικάνοι 2, ακαθορίστου στάσεως 19.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ: Βασιγκτών, 4.- Οι αρμόδιοι πολιτικοί κύκλοι δηλούν ότι ο κ. Ρούσβελτ μετά την νίκην του θα συνεχίση το πρόγραμμά του προσλαμβάνων στάσιν εντονωτέραν εις τα ζητήματα τα αφορώντα την τόνωσιν του διεθνούς εμπορίου, τον περιορισμόν των τελωνειακών φραγμών και την σταθεροποίησιν των νομισμάτων. Ο κ. Ρούσβελτ θα επιδιώξη επίσης την επίτευξιν διεθνούς συμφωνίας περί αφοπλισμού. Επί του τελευταίου τούτου σημείου ο κ. Πρόεδρος θα είναι επιφυλακτικός μέχρις ότου διευκρινισθή η εν Ευρώπη κατάστασις.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ: Νέα Υόρκη, 4.- Ολαι αι τάξεις του πληθυσμού εορτάζουν από βαθείας νυκτός την νίκην του κ. Ρούσβελτ. Ενα και πλέον εκατομμύριον λαού είχε συγκεντρωθή πέριξ των γραφείων των εφημερίδων και ελάμβανε γνώσιν των αποτελεσμάτων. Ο «Κήρυξ της Νέας Υόρκης» όστις είναι όργανον των Ρεπουμπλικανικού κόμματος αναγνωρίζει την μεγάλην νίκην του κ. Ρούσβελτ. Είναι, λέγει, μέγας θρίαμβος.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Λονδίνον, 4.- Οι αγγλικοί κύκλοι υπεδέχθησαν μετά χαράς την νίκην του κ. Ρούσβελτ. Εν Βερολίνω κατάπληξιν ενεποίησεν η μεγάλη πλειοψηφία του κ. Ρούσβελτ. Εις την Ρώμην η νίκη του Αμερικανού Προέδρου ενεποίησεν ευάρεστον εντύπωσιν.