80 χρόνια πριν στην «Κ» 20.XI.1936

80 χρόνια πριν στην «Κ» 20.XI.1936

1' 36" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ: Λονδίνον, 19.- Ο λόρδος Στάνωπ [James Richard Stanhope, φωτογραφία], απαντών εξ ονόματος της Κυβερνήσεως εν τη Βουλή των Λόρδων χθες την εσπέραν επί της συζητήσεως όσον αφορά τον επανοπλισμόν της χώρας, ετόνισεν ότι δεν υπάρχει ζήτημα αφοπλισμού διά την Αγγλίαν εφ’ όσον άλλοι από πολλού επανοπλίζονται και κατέστησαν ισχυρότεροι παρ’ όσον ήσαν πρό τινος. Αν η κατάστασις αύτη διωρθούτο και μάλιστα ταχέως –είπεν ο υπουργός– η Κυβέρνησις θα ήτο διατεθειμένη να συστήση αφοπλισμόν εις πάντας. Αν τα άλλα Κράτη εδέχοντο ν’ αφοπλισθούν σήμερον, τόσον το καλύτερον δι’ όλους. Ο κ. Στάνωπ, συνεχίζων, εξέφρασε την χαράν του διότι το Εργατικόν κόμμα ανεγνώρισε την ανάγκην του επανοπλισμού και αντελήφθη ότι Αγγλία ισχυρά ασκεί μεγάλην επίδρασιν επί της ειρήνης. Η Κυβέρνησις, ετόνισεν εν τέλει ο κ. υπουργός, θα συνεχίση τας προσπαθείας της υπέρ του επανοπλισμού της χώρας και πιστεύει ότι «θα δυνηθή να πραγματοποιήση εκείνο ούτινος έχει ανάγκην το έθνος».

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΤΑΛΙΑΣ: Ρώμη, 19.- Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του Ανωτάτου Φασιστικού Συμβουλίου ο κ. Μουσσολίνι εξέθεσεν τα της διεθνούς καταστάσεως […]. Το Συμβούλιον αφού ήκουσε […] τας ανακοινώσεις του κ. Μουσσολίνι τας αφορώσας την στρατιωτικήν παρασκευήν της χώρας, εξέφρασε την ευχήν όπως αύτη, υπό τας σημερινάς ιδία συνθήκας επισπευσθή εις το επίπεδον της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ρώμη. 19.- Το Πρακτορείον Στέφανι πληροφορείται εκ Βιέννης ότι εις τους αυτόθι πολιτικούς κύκλους δηλούται ότι η Αυστρία και η Ουγγαρία θ’ ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιταλίας και της Γερμανίας και θ’ αναγνωρίσουν την Κυβέρνησιν του στρατηγού Φράνκο.

«ΑΣΚΡΑΙΟΣ»: Υπενθυμίζεται ότι ιδρύθη υπό του Φιλολογικού συλλόγου ο «Ασκραίος» Σχολή ανωτέρας λογοτεχνικής μορφώσεως και ο κύκλος των μαθημάτων ανετέθη εις διακεκριμένους λογοτέχνας και φιλολόγους με επί κεφαλής τον κ. Ξενόπουλον, τον καθηγητήν κ. Λούβαριν, με συνεργάτας της κ. Τερέντσιο, τους κ.κ. Συκουτρήν, Ρήγαν Γκόλφην, Τέλλον Αγραν, Ν. Πρεβελάκην και τον σκηνοθέτην κ. Ματσούκην.

ΔΑΦΝΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Τον αγώνα κατατάξεως των ομάδων Δάφνης – Ατρομήτου εκέρδισεν η πρώτη λόγω μη καθόδου της αντιπάλου της.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT