ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26.XII.1936

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1936: Το χθες ληφθέν φύλλον του Λονδινείου «Παρατηρητού» δημοσιεύει την κατωτέρω βαρυσήμαντον τηλεγραφικήν ανταπόκρισιν του εν Βερολίνω απεσταλμένου του: « […] Εις την σφαίραν της εξωτερικής πολιτικής η γερμανική κυβέρνησις –δεν δύναται να αποκρυβή τούτο– αντιμετωπίζει σοβαράν κρίσιν, απαιτούσαν την λήψιν της σοβαρωτέρας αποφάσεως αφ’ ότου οι εθνικοσοσιαλισταί ανήλθον εις την εξουσίαν. […] Ο καγκελάριος Χίτλερ πρέπει ν’ αποφασίση αν είναι πρόθυμος να έλθη εις συνεννόησιν με τας Δυτικάς Δυνάμεις επί τη βάσει ειδικής συμφωνίας ή αν η Γερμανία πρόκειται ν’ αποσυρθή εις απομόνωσιν βαυκαλιζομένη ότι αι σχέσεις με την Ιταλίαν και την Ιαπωνίαν ημπορούν ν’ αντικαταστήσουν την φιλίαν με την Bρεταννίαν και την Γαλλίαν. Η λογική επιβάλλει την σύναψιν συμφωνίας με τας Δυτικάς Δυνάμεις. Η άποψις υποστηρίζεται υπό του [κεντρικού τραπεζίτου] δόκτορος Σαχτ, των Γερμανών βιομηχάνων και του όγκου των γερμανικών μαζών. Οι Γερμανοί κεφαλαιούχοι είναι της γνώμης, ότι η οικονομική σωτηρία της Γερμανίας έγκειται εις την σύναψιν συνεννοήσεως με τας Δυτικάς Δυνάμεις, ενώ αφ’ ετέρου υποστηρίζουν την εγκαινίασιν κανονικών εμπορικών σχέσεων με την σοβιετικήν Ρωσσίαν. Οι ριζοσπάσται εθνικοσοσιαλισταί, οι οποίοι εδιδάχθησαν ν’ αποκρούουν την συνεννόησιν, διότι δι’ όλα τα δυσάρεστα προβλήματα παραδέχονται μόνον τας δυναμικάς λύσεις, λέγεται ότι ασκούν πίεσιν όπως ληφθή απόφασις «εναντίον της Δύσεως». Απομένει να ίδωμεν αν θα κατορθώσουν να πείσουν τον κ. Χίτλερ, ότι η Γερμανία οφείλει να στρέψη τα νώτα της εις ό,τι χαρακτηρίζουν ως «αυθάδειαν» εκ μέρους των Δυτικών Δυνάμεων. Αν τοιαύτη απόφασις ληφθή, τούτο θα εσήμαινε, ότι η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας θα εισέλθη οριστικώς επί οδού αγούσης προς το άγνωστον. Η προειδοποίησις του δόκτορος Σαχτ, δι’ εκείνον ο οποίος θα την εμελέτα κατά βάθος, σημαίνει ότι επιβάλλεται να ληφθούν ταχέως μέτρα όπως καταπραϋνθούν οι τυχοδιωκτισμοί των αδιαλλάκτων. […]. (Στη φωτογραφία, η ηθοποιός Ζάρα Λεάντερ στο εξώφυλλο γερμανικού κινηματογραφικού περιοδικού των Χριστουγέννων του 1936.)