80 χρόνια πριν… 09-IΙ-1937

1' 23" χρόνος ανάγνωσης

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑΣ: Λονδίνον, 8.- Αγγέλλεται εξ Αβιλα ότι αι φάλαγγες του στρατηγού Κέιπο Ντελλιάνο εισήλθον την πρωΐαν εις την Μάλαγαν. Η πόλις ευρίσκεται ήδη εξ ολοκλήρου υπό την κατοχήν των εθνικών [φρανκικών] δυνάμεων. Της καταλήψεως της Μάλαγας προηγήθη αποτελεσματική δράσις των εθνικών θωρηκτών «Θερβέρα», «Κανάριοι» και «Βαλεαρίδες». Η τελική επίθεσις εγένετο ταυτοχρόνως εκ δυσμών και βορειοανατολικών. […] Πριν ή τα εθνικά στρατεύματα εκκαθαρίσουν την κεντρικήν συνοικίαν της πόλεως από τα υπολείμματα των αναρχοκομμουνιστών, ηναγκάσθησαν να δώσουν μάχας εντός των οδών, οίτινες όμως διήρκεσαν επ’ ολίγων των ερυθρών τραπέντων εις άτακτον φυγήν. […] Μεγάλη συρροή προσφύγων παρατηρείται εν τη πόλει της οποίας ο πληθυσμός ανήλθεν εις το διπλάσιον σχεδόν υπολογιζόμενος ήδη εις τριακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας. (Στη φωτογραφία, οικογένεια προσφύγων στα σκαλιά του καθεδρικού ναού της Μάλαγας.)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ: «Επαναλαμβάνω από σήμερον την άλλως τε ουσιαστικώς μη διακοπείσαν εργασίαν μου. Δυστυχώς, λυπούμαι που θα στερηθώ πλέον της απολαύσεως που είχα κατά το διάστημα της ελαφράς γρίππης μου. Δηλαδή του να ακούω τας καθημερινάς διαδόσεις.  Ητο δι’ εμέ πραγματικό  γλέντι να παρακολουθώ την φάρσαν  αυτήν των διαδόσεων, την οποίαν εσκηνοθέτουν και έπαιζαν ταυτοχρόνως  όλοι οι φαιδροί και αστείοι τύποι της καφενοβίου πολιτικής και των σοβαροφανών παρασκηνίων της. Αλλά κατ’ ανάγκην από σήμερον παύουν πλέον τα αστεία και  συνεχίζεται δι’ όλους η πραγματικότης».

FRITZ KREISLER: Η Α.Μ. ο Βασιλεύς μετά της Α.Β.Υ. της πριγκιπίσσης Αικατερίνης και της Α.Β.Υ. του Διαδόχου πρίγκηπος Παύλου μετέβησαν χθες το απόγευμα εις το θέατρον «Ολύμπια» και παρηκολούθησαν την έκτακτον συναυλίαν της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, εις ην έλαβεν μέρος ως σολίστ ο διάσημος καλλιτέχνης Φριτς Κράισλερ. […] Η Α.Μ. ο Βασιλεύς απένειμε ιδιοχείρως εις τον διάσημον καλλιτέχνην τον Ταξιάρχην του Γεωργίου του Α΄.