80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.ΙI.1937

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.ΙI.1937

1' 19" χρόνος ανάγνωσης

ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΥ: Βερολίνον, 11.- Αγγέλλεται εκ Βαρσοβίας ότι η εφημερίς «Εξπρές Ποράνι» δημοσιεύει τηλεγράφημα εκ Μόσχας κατά το οποίον ο Στρατάρχης Τουχατσέφσκυ (φωτογραφία) από του τερματισμού της δίκης του Ράντεκ δεν ενεφανίσθη δημοσία. Πολλά σχόλια εγένοντο διά την απουσίαν του εκ της δεξιώσεως, η οποία εγένετο προς τιμήν του Φινλανδού υπουργού των Εξωτερικών κ. Χόλστυ. Εκ τούτου συνάγεται ότι ο Τουχατσέφσκυ έχει περιέλθει εις δυσμένειαν. Εν τούτοις, εις τους επισήμους κύκλους βεβαιούται ότι ο Στρατάρχης ευρίσκεται επ’ αδεία εις τον Καύκασον. [Σημ. «Φ»: Δηλαδή στα χέρια του Καυκάσιου Στάλιν; Ο Τουχατσέφσκυ –στρατάρχης στα 42 του χρόνια– υπήρξε θύμα των εκκαθαρίσεων της σοβιετικής εξουσίας. Εξετελέσθη στις 12 Ιουνίου 1937.]

ΧΑΛΙΦΑΞ ΜΕ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ: Λονδίνον, 11. – Επραγματοποιήθη σήμερον η συνάντησις του Γερμανού πρεσβευτού φον Ρίμπεντροπ μετά του αναπληρούντος τον κ. Ηντεν εις το υπουργείον των Εξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ. Η συνομιλία των δύο ανδρών διήρκεσεν επί δίωρον. Οι επίσημοι κύκλοι του Λονδίνου περιορίζονται μόνον να βεβαιώσουν ότι η συνομιλία περιεστράφη εις ζητήματά τινα επί των οποίων ο Γερμανός πρεσβευτής κατέστησε γνωστάς τας απόψεις της Κυβερνήσεώς του. Εγνώσθη εξ άλλου ότι αυτός ούτος ο κ. Ρίμπεντροπ επέμεινεν όπως τηρηθή καθαρώς εμπιστευτική η συνομιλία μετά του λόρδου Χάλιφαξ.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Λονδίνον, 11. – Η βρεττανική Κυβέρνησις προτίθεται να εκδώση δάνειον χάριν των αναγκών της εθνικής αμύνης, αι οποίαι υπολογίζονται εις τετρακόσια εκατομμύρια λίρας στερλίνας διά μίαν πενταετίαν.

ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ: Κατόπιν αποφάσεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ήρχισαν χθες υπό την εποπτείαν του κ. Ν. Μπαλάνου αι εργασίαι διά την στερέωσιν του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού και της Στοάς του Ευμένους, ήτις ευρίσκεται μεταξύ του Ωδείου και του Διονυσιακού θεάτρου.