ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 16-ΙΙ-1937

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ: Χθες το απόγευμα ήρχισαν αι εργασίαι της Συνόδου του Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Το Συμβούλιον συνήλθε την 5.30 μ.μ. εις την αίθουσαν του Υπουργικού Συμβουλίου εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών. Η συνεδρίασις υπό την προεδρίαν του πρωθυπουργού της Γιουγκοσλαυΐας κ. Στογιαντίνοβιτς […] παρετάθη επί δίωρον. Κατ’ αυτήν εξητάσθη η διεθνής διπλωματική κατάστασις και η έναντι αυτής θέσις της Βαλκανικής Συνεννοήσεως [Ελλάς, Μεταξάς· Γιουγκοσλαβία, Στογιαντίνοβιτς· Ρουμανία, Αντωνέσκο· Τουρκία, Ρουσδή Αράς].

ΜΕΤΑΞΑΣ: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ». Εις το ξενοδοχείον της «Μεγάλης Βρεττανίας» παρετέθη την εσπέραν υπό του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως επίσημον γεύμα προς τιμήν των μελών του Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. […] Κατά τα επιδόρπια ο κ. Ιωάννης Μεταξάς ήγειρε την κάτωθι πρόποσιν: «Τη μεταξύ όλων των βαλκανικών χωρών Συνεννόησιν επιζητούμεν ειλικρινώς και δεν θα αμελήσωμεν να καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν προς τον σκοπόν της πραγματοποιήσεώς της, διότι την θεωρούμεν απαραίτητον διά την ευτυχίαν των λαών των τόσον δοκιμασθέντων εκ των αγώνων του παρελθόντος. Πιστεύομεν αυτήν συγχρόνως ως δυνατήν υπό τον όρον ότι όλοι θα εμπνέωνται υπό καλής πίστεως. Επιθυμούμεν να ελπίζωμεν ότι αύτη υφίσταται εις όλους. […] Η συνείδησις του καθήκοντος […] μας παρώθησε να διακηρύξωμεν την ασάλευτον απόφασίν μας, να εξασφαλίσωμεν τον σεβασμόν των ισχυουσών συνθηκών και την διατήρησιν του εδαφικού καθεστώτος του εγκαθιδρυθέντος εν τοις Βαλκανίοις. […]».

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΧ: Βερολίνον, 15.- Αι εφημερίδες διαψεύδουν κατηγορηματικώς τα αναγραφόμενα υπό τινων ξένων εφημερίδων ότι δήθεν η Γερμανία έχει την πρόθεσιν να ενεργήση πραξικόπημα εις το Δάντσιγκ με τον σκοπόν να προσαρτήση το έδαφος της Ελευθέρας Πόλεως εις το Ράιχ. Αι γερμανικαί εφημερίδες τονίζουν ότι αι διαδόσεις αύται είναι υποβολιμαίαι και αποβλέπουν εις την διατάραξιν της ειρήνης της Ευρώπης. Η Γερμανία και η Πολωνία, λέγουν, πρέπει να διαμαρτυρηθούν εντόνως κατά της εκμεταλλεύσεως ενός ζητήματος το οποίον διεκανόνισαν αι δύο χώραι από κοινού φιλικώς.

EΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Βερολίνον, 15.- Την πρωΐαν εξετελέσθη ο Γιοχάνες Εγκερτ, όστις είχεν καταδικασθή υπό του λαϊκού δικαστηρίου εις θάνατον επί εσχάτη προδοσία. Ο Εγκερτ ήτο κομμουνιστής και είχεν άλλοτε σχέσεις με την Κομιντέρν. Επίσης κατεδικάσθησαν εις θάνατον και εξετελέσθησαν την πρωΐαν οι Φρειδερίκος Ρίχτερ, ηλικίας 29 ετών, και Γκέντερ Γκάλγκαν, 25 ετών, αμφότεροι κατηγορηθέντες επί εσχάτη προδοσία.