ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 18-ΙΙ-1937

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟΥ… ΠΟΛΕΜΟΥ: Βερολίνον, 17.- Οι αντιπρόσωποι του Ι Συνεδρίου της μονίμου Διεθνούς Επιτροπής των Παλαιών Πολεμιστών έφθασαν σήμερον εις το Μπερχτεσγκάντεν. Ο καγκελλάριος Χίτλερ δεχθείς την αντιπροσωπείαν […] είπεν: «Εμφορούμεθα πάντες εκ της αυτής σκέψεως. Νέα σύρραξις θα ήτο καταστρεπτική δι’ όλα τα έθνη.» (Στη φωτογραφία η αντιπροσωπεία με τον Χίτλερ· δεξιά του –σύμφωνα με στοιχεία που παρεχώρησε στη στήλη ο κ. Δημοσθένης Κούκουνας– είναι ο μονόχειρ λοχαγός πεζικού Παναγιωτόπουλος.)

ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ: Λονδίνον, 17.- Σήμερον ήρχισεν εν τη Βουλή των Κοινοτήτων η συζήτησις επί του προγράμματος των εξοπλισμών. […] Την συζήτησιν ήνοιξεν ο υπουργός του Θησαυροφυλακίου κ. Τσάμπερλαιν ο οποίος είπεν: «Αι περιστάσεις είναι σήμερον τοιαύται ώστε να υπαγορεύουν την εκ μέρους της Κυβερνήσεως λήψιν δικαιολογημένων μέτρων, ακριβώς διότι αι περιστάσεις τας οποίας διατρέχομεν είναι άνευ προηγουμένου. Η αγγλική Αυτοκρατορία αφωπλισμένη εν μέσω Κόσμου ο οποίος είναι ωπλισμένος από κεφαλής μέχρι ποδών θ’ απετέλει πειρασμόν προ του οποίου μίαν ημέραν να μη ηδύνατο ν’ αντιστή ο ενδεχόμενος επιδρομεύς. […] Την δύναμιν […] αποκτώμεν ραγδαίως από ημέρας εις ημέραν και από εβδομάδος εις εβδομάδα, είναι δε αύτη παράγων σταθερότητος εις τα διεθνή πράγματα και ίσως το ισχυρότερον προπύργιον ειρήνης το οποίον υπάρχει σήμερον εν τω κόσμω. […].»

ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑΓΚΟΝΤΑ: Παρίσιοι, Φεβρουάριος.- Δεν επεβεβαιώθη εισέτι η είδησις της συλλήψεως του πρώην αρχηγού της «Γκεπεού» Γιαγκόντα. Εξηκριβώθη εν τούτοις ότι ο Γιαγκόντα αντικατεστάθη υπό του ασπόνδου εχθρού του, Γκέσωφ.