ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-ΙΙ-1937

ΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟ:  (Στη συνέχεια της πολεμικής περί την ικανότητα ή μη του Νικολάου Β. Τωμαδάκη να ασχοληθεί με κριτική έκδοση του Σολωμού, την οποία –με επίμονη συνηγορία του Ιωάννη Συκουτρή– του είχε αναθέσει η Ακαδημία Αθηνών, εμπλέκεται και ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, ο οποίος, ως ουσία αρχισυντάκτης της «Καθημερινής» και υπεύθυνος της Φιλολογικής Σελίδας της, δέχθηκε τα πυρά του επικρινόμενου. Απαντά λοιπόν στον Τωμαδάκη. Από την απάντησή του, ο «Φ» επιλέγει την περιληπτική αναφορά στα κείμενα των πολεμίων για τα «προκαταρκτικά» σολωμικά δημοσιεύματα του Τωμαδάκη, μεταξύ των οποίων ήταν και η διδακτορική του διατριβή, η χρονικά πρώτη για τη Νεοελληνική Φιλολογία που εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.) «Η Ακαδημία και δι’ αυτής το έθνος εξαπατώνται διά μιας εργασίας η οποία δεν εμφανίζει καν τα στοιχεία του σοβαρού. Αλλά τα πράγματα είναι απολύτως σαφή: Ο κ. Τωμαδάκης εδημοσίευσεν ωρισμένας εργασίας, τμήματα της κατά των Σολωμικών κειμένων μανιώδους επιδρομής του. Υπήρξαν άνθρωποι –ο κ. Μουσούρης, στοχαστικώτατος και εμβριθέστατος μελετητής του Σολωμού, ο κ. Γ. Σπαταλάς, ο κ. Μιχαλόπουλος, ο κ. Αποστολάκης καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης– οι οποίοι δι’ ειδικών εργασιών απέδειξαν το μέγεθος της κακοποιήσεως του Σολωμού. Ο κ. Μουσούρης ειδικώς έφερεν εις φως τόσα κριτικά σφάλματα του επισήμου εκδότου της Ακαδημίας, όσους δεν έχει ο Σολωμός στίχους. Ο κ. Μιχαλόπουλος απεκάλυψε κωμικωτάτας παρερμηνείας, αι οποίαι φέρουν τον αναγνώστην να διερωτηθή μη ο κ. Τωμαδάκης αναζητεί εις το σολωμικόν κείμενον λογοπαικτικάς ακροβασίας αντί ποιητικής εννοίας. Ο κ. Σπαταλάς εμφανίζει, εις τα ιταλικά ποιήματα του Σολωμού, την άγνοιαν της ιταλικής (!) εκ μέρους του ακαδημαϊκού εκδότου και επιπολαιότητας αι οποίαι δεν συγχωρούνται ούτε εις αρχαρίους εκμαθήσεως της γλώσσης. Ο κ. Αποστολάκης επί του αισθητικού αλλά και του σχολαστικώτατα γραμματικού και εννοιολογικού μέρους ενεφάνισε τον επίσημον εκδότην της Ακαδημίας άμοιρον της στοιχειωδεστέρας ικανότητος του λογικώς συνάπτειν εννοίας… […].» [Σημ. «Φ»: Ο Τωμαδάκης προχώρησε σε έκδοση του Σολωμού στη σειρά «Βασική Βιβλιοθήκη» του «Αετού» το 1954 και αργότερα σε έκδοση τσέπης στον «Γρηγόρη».]

ΣΟΛΩΜΙΚΑ:  (Τα νέα βιβλία.) Ηλ. Περ. Βουτιερίδη: «Ο Σολωμός κ’ οι Ελληνες». Α΄ Οταν εζούσε ο Σολωμός. Αθήνα 1937. Σχ. 12ον. Σελ. 232. [Σημ. «Φ»: Ο Ηλίας Π. Βουτιερίδης εξέδωσε την επόμενη χρονιά στον «Δημητράκο» τη μελέτη του «Σολωμός».]