ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 11-III-1937

ΠΕΛΕΚΥΣ ΑΡΧΑΙΟΔΩΡΙΣΤΙ ΣΤΗ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ: Ηράκλειον, 10.- Την 10.30 π.μ. προσήλθον εις την «Πύλην των Χανίων» αι αρχαί της πόλεως του Ηρακλείου με επικεφαλής τον δήμαρχον κ. Γεωργιάδην. […] Τα πλήθη εζητωκραύγαζον υπέρ του Ανακτος και του Εθνικού Κυβερνήτου. […] Πολλοί εγονυπέτησαν, ενώ οι γηραιοί αγωνισταί εδάκρυον κραυγάζοντες: «Να ζήσης χίλια χρόνια Βασιλιά!» […] Η Α. Μ. παρετήρει εν καταπλήξει το θέαμα […]. Ο δήμαρχος κ. Γεωργιάδης προσεφώνησε ως εξής την Α. Μ. τον Βασιλέα, προσφέρας εις αυτόν διπλούν Mινωικόν πέλεκυν: «Κήδιστε Αναξ, Ηρακλειώταν α πόλις ικομένω Σοι ώδε αισίαν κατ’ αρνίχων οδός δίδωτι δι’ εμού μναστάδος χάριν, τόνδε τον διπλούν πέλεκυν, σύμβολον ιερόν, σύμβολον δυνάμεως του Μεγάλου Βασιλέως και σοφού Νομοθέτου Μίνω, ος εμπνεόμενος υπό των Θεών υπάτου Διός, φαεινάν κρηπίδα εόν θρόνον εβάλετο και ταν νάσον ισχυράν και αγέτιν, διδάσκαλον μερόπων ανθρώπων εποίησεν. Ενθουσιάζων, Βασιλεύ, ορών πληρουμένοως τους πόθως των εμών πολιατών, ιδείν ποτ’ εν αμή, αλαλάζω υπερμάκει βοά, ζωής Βασιλεύ μάκιστον επ’ αγαθώ Ελλήνων.» Η Α. Μ. καθ’ ον χρόνον ήκουε την προσφώνησιν παρελάμβανε τον πέλεκυν.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΑΔΡΙΤΗ: Παρίσιοι, 10.- Κατά νεώτερα τηλεγραφήματα εκ Μαδρίτης η προέλασις των εθνικών [φρανκικών] δυνάμεων συνεχίζεται ακάθεκτος παρ’ όλας τας απεγνωσμένας προσπαθείας των ερυθρών όπως την αναχαιτίσουν..

HMS NEWCASTLE (C76): Λονδίνον, 10.- Το νέον καταδρομικόν «Νιουκάστλ» το οποίον τίθεται εν υπηρεσία σήμερον φέρει διπλάσια αντιαεροπορικά πυροβόλα από οιοδήποτε άλλο σκάφος. Το νέον καταδρομικόν επίσης φέρει και τεθωρακισμένον κατάστρωμα.

ΠΙΠΙΝΕΛΛΗΣ και ENDRE HORVATH: Κατά πληροφορίας εκ Βουδαπέστης, η εταιρία των φίλων των κλασσικών σπουδών «Παρθενών» […] προτάσει του γενικού γραμματέως κ. Χόρβατ [μελετητής του Σολωμού], υφηγητού της νεοελληνικής φιλολογίας εν τω Πανεπιστημίω της Βουδαπέστης, εξέλεξεν ομοφώνως και ενθουσιωδώς ως επίτιμον αυτής μέλος τον πρεσβευτήν της Ελλάδος και ιστοριογράφον κ. Τάκην Πιπινέλλην.